Aktieägarinformation och kalendarium

Aktieägarinformation och kalendarium

Årsstämma

Billerud ABs årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2007 klockan 16.00. Plats: Aula Magna vid Stockholms Universitet. Särskild kallelse har införts i dagspressen tisdagen den 3 april 2007.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC förda aktieägarboken torsdagen den 26 april 2007 dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 26 april 2007 klockan 16.00.

Anmälan kan göras på telefon 08-553 335 40, per fax 08-553 335 65 eller post till Billerud AB, Investor Relations, Box 703, 169 27 Solna. Anmälan kan även ske på www.billerud.se/anmalan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.


Utdelning

Billeruds styrelse föreslår en utdelning avseende år 2006 på SEK 3,50 per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 8 maj 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslagen från styrelsen beräknas utdelning sändas ut från VPC fredagen den 11 maj 2007.

Bokslutsrapporter  
Delårsrapport för januari - mars 2007 3 maj
Delårsrapport för januari - juni 2007 26 juli
Delårsrapport för januari - september 2007 14 november

All finansiell information finns tillgänglig på såväl svenska som engelska och publiceras även på www. billerud.se för svenska och på www. billerud.com för engelska.

Övrigt  
ISIN-kod SE0000862997
Kod på Stockholmsbörsen BILL©2006-2007 Billerud AB Skriv ut