Resultaträkning för moderbolaget

Resultaträkning för moderbolaget

  Not 2006 2005
MSEK 1, 23
Nettoomsättning 2 3 287 2 955
Förändring av varulager  -2 -10
Övriga rörelseintäkter  3 26 28
Summa  3 311 2 973
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter   -1 428 -1 393
Övriga externa kostnader 4 -834 -795
Personalkostnader 5 -553 -865
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  10 -195 -169
Summa rörelsens kostnader  -3 010 -3 222
Rörelseresultat 301 -249
Finansiella poster 6
Resultat från andelar i koncernföretag -22 -9
Resultat från andelar i intresseföretag 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 31 36
Räntekostnader och liknande resultatposter   -119 -104
Summa finansiella poster -110 -77
Resultat efter finansiella poster  191 -326
Bokslutsdispositioner 7 1 330 -1 330
Resultat före skatt 1 521 -1 656
Skatt  8 -432 464
Årets resultat  1 089 -1 192
Resultaträkning för moderbolaget (XLS: 22kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut