Per Lindberg har ordet

Billerud under förändring

Resultatutvecklingen vände under 2006 efter flera år av vikande lönsamhet. Priserna kunde höjas något mer än kostnadsökningarna. I kombination med ett effektivare Billerud medförde detta en kraftig förbättring av resultatet.
Under året var efterfrågan på våra produkter stark. Priserna kunde höjas vid ett flertal tillfällen, vilket kompenserade de stora kostnadsökningar som inträffade under året. Den positiva resultatutvecklingen är en effekt av en generellt stark marknad och har ytterligare förstärkts av att några konkurrenter tagit kapacitet ur drift.

Det är inte bara marknaden som påverkat den positiva utvecklingen. Under året har resultatutvecklingen också vänts genom arbetet med att förändra företaget. Större delen av förändringsprogrammet Billerud 2007 är genomfört, ett par år snabbare än ursprungsplanerna. Investeringen i egen energi har varit framgångsrik och under året togs nya turbiner i drift.

Vår nya affärsområdesorganisation infördes under första kvartalet 2006 och arbetet med att skapa ett mer kundorienterat företag fortsätter under 2007.

Ett flertal personer i ledande ställning har rekryterats och bildat en väl fungerande ledningsgrupp. Beslut har fattats om nya finansiella mål och vår strategi har reviderats. Arbetet med att förändra och stärka företaget har varit mycket intensivt och jag kan konstatera att vi är på rätt väg.


Resultatutveckling

År 2006 innebar en vändning av flera års negativ trend för Billerud. I förhållande till helåret 2005 ökade nettoomsättningen med 8 procent och uppgick till MSEK 7 369.

Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till MSEK 552. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med MSEK 752. Resultatet för 2005 var dock belastat med engångskostnader för strukturåtgärder med MSEK 400, varför förbättringen exklusive dessa kostnader var MSEK 352 eller 176 procent.

Fokus på kunderna

Konjunkturen för massa och papper förbättrades under 2006 och våra orderböcker har varit starka under hela perioden. Det är en bra bas att stå på men vi har under en lång tid strävat efter att komma ännu närmare våra kunder och hitta nya lösningar som bättre motsvarar deras behov. Ambitionen är att arbeta mer flexibelt på marknaden och ständigt förbättra företagets marknadsmix.

Ett viktigt steg i att bättre ta tillvara marknadens möjligheter är vår nya affärsområdesorganisation som ansvarar för att utveckla marknad och produkter, teknisk service och prissättning.

Med ett tydligare fokus kan vi sälja rätt produkt, på rätt marknad, till rätt kund och till rätt pris. Arbetet med att stärka positionerna har bara börjat och jag tycker att utvecklingen av våra affärsområden motsvarat förväntningarna att bygga ett starkt företag på sikt.


Kostnadseffektivisering

Priserna på energi och råvaror har ökat kraftigt. Våra energiinvesteringar har kompenserat en del av ökningen men vi står inför ett fortsatt kraftigt kostnadstryck. Det har diskuterats mycket kring svensk energipolitik under året och det råder ingen tvekan om att bristen på konkurrenskraftig el ställer Billerud och hela basindustrin inför stora utmaningar. Oviljan att tillåta nya kostnadseffektiva alternativ på elmarknaden måste förändras och basindustrin vill och kan i detta sammanhang ta ett betydande ansvar.


Energibesparingsprogram

Vi kan inte bara vänta på eventuella politiska initiativ. Vårt program för energibesparingar har fullföljts enligt tidplan och med framgångsrikt resultat. Genom driftsättningen av barkpannor och elturbiner vid de svenska bruken blir vi mindre beroende av den osäkra och allt dyrare elmarknaden. Den dryga miljard som investerats har en kort återbetalningstid och är utan tvekan en god och värdeskapande investering för framtiden. Vi arbetar löpande med att hitta nya sätt att effektivisera energiförbrukningen.


Billerud 2007

Processen med att minska antalet anställda inom ramen för programmet Billerud 2007 har löpt under året. Det är ett omfattande omställningsprogram som innebär att vi blir 18 procent färre inom företaget. Ett program som Billerud 2007 är naturligtvis både tidskrävande och smärtsamt. Vi har valt att öka takten för att tidigarelägga besparingarna och komma igenom omställningen så snabbt som möjligt.

Det är viktigt att göra tiden av osäkerhet kort både för företagets medarbetare och för verksamheten som helhet. Omställningen har i allt väsentligt följt den påskyndade planen, dock med vissa förseningar i Gruvön och Beetham. Jag bedömer att dessa förseningar är väl motiverade, främst med anledning av att vi måste säkra att rätt kompetens finns på plats inför framtiden.


Framtidssatsningar

Vi tror på Billerud, de produkter vi jobbar med och på att förpackningsmarknaden kommer att erbjuda möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Naturligtvis krävs det att vi satsar både på produkt- och processutvecklingen. Under året fattade Billerud beslut om att investera MSEK 370 i två maskiner i Skärblacka och Gruvön som gör det möjligt att producera förpackningspapper i absolut världsklass. Investeringarna slutförs under 2008 och skapar ytterligare en vital del i den plattform för framtiden som vi håller på att bygga.


Strategisk översyn

Vi har i Billeruds nya ledningsgrupp arbetat igenom och reviderat strategi och finansiella mål. Det handlar främst om att säkra konkurrenskraften inför framtiden, samtidigt som vi värnar om aktieägarnas intressen. Jag tycker att vi har hittat en bra balans mellan att söka effektivitet i befintlig produktion, att öka kraften i affärsutveckling och försäljning samt att finna nya vägar för att nå tillväxt.

Att utveckla affärerna är en spännande utmaning som jag, tillsammans med framförallt ledningsgrupp och affärsområden, kommer att ägna mycket tid och kraft åt. Det handlar om att ta nya grepp om våra marknader, att jobba med helt nya kundgrupper och att utveckla nya lösningar baserade på vår redan idag starka position inom flera segment. Jag tror att vi redan under 2007 kommer att visa framgångsrika exempel.


Framtidsutsikter

De senaste åren har varit svåra att förutsäga i branschen. Det gäller också 2007. Vi har å ena sidan en god efterfrågesituation på i stort sett alla områden, vilket talar för en fortsatt god prisbild. Å andra sidan har vi fortsatta kostnadsökningar, en kraftig förstärkning av svenska kronan och en allt mer tilltagande konkurrens om råvarorna. Allt detta kommer att påverka oss under 2007. Vi vet därför att vi behöver arbeta intensivt för att bibehålla de landvinningar vi gjort under 2006 och för att förbättra oss ytterligare. Det är vi beredda att göra.


Ditt värde är vårt mål

Billeruds aktiekurs hade en positiv utveckling under hösten, efter en ganska turbulent vår och sommar med kursrekord. Aktien låg i slutet av 2006 knappt 20 procent högre än i början av året.

Utvecklingen av Billeruds värde är centralt för det vi gör. Ambitionen är att skapa långsiktigt värde för våra ägare och vara stabilt lönsamt. Detta hade vi som målsättning för 2006 och vi kommer att ha det även i framtiden. Ditt värde i Billerud är vårt mål.


 
Per Lindberg
Verkställande direktör och koncernchef
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut