Förändringar i moderbolagets eget kapital

Förändringar i moderbolagets eget kapital

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktie-
kapital
Reserv-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
eget kapital
MSEK
Ingående värden 2005-01-01 666 73 76 379 1 142 2 336
Föregående års resultat omföres 1 142 -1 142
Erhållet koncernbidrag efter skatteeffekt         423   423
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare - - - 423 423
Årets resultat           -1 192 -1 192
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare  - - - 423 -1 192 -769
Överföring av överkursfond till reservfond 76 -76
Utdelningar         -334   -334
Utgående värden 2005-12-31 666 149 - 1 610 -1 192 1 233
  Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktie-
kapital
Reserv-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
eget kapital
MSEK
Ingående värden 2006-01-01 666 149 - 1 610 -1 192 1 233
Föregående års resultat omföres -1 192 1 192
Lämnat koncernbidrag efter skatteeffekt         -309   -309
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare - - - -309 -309
Årets resultat           1 089 1 089
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare  - - - -309 1 089 780
Konvertibellån omvandlat till aktier 0 3 3
Utdelningar         -167   -167
Utgående värden 2006-12-31 666 149 3 -58 1 089 1 849
Ladda ner 51.xls Förändringar i moderbolagets eget kapital (XLS: 23kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut