Kassaflödesanalys för moderbolaget

Kassaflödesanalys för moderbolaget

  Not 2006 2005
MSEK 25
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  191 -326
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera    115 451
Justerat resultat efter finansiella poster  306 125
Betald skatt    15 -2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 
321 123
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager  1 6
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar  -684 -7
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder    46 -22
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -316 100
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -17 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -305 -522
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 1
Återbetalning av finansiella fordringar koncernföretag 656 174
Kassaflöde från investeringsverksamheten    335 -347
Kassaflöde efter investeringsverksamheten  19 -247
Finansieringsverksamheten
Utdelning -167 -334
Upptagna lån  347 1 035
Reglering av övriga finansiella skulder -245 -
Amortering av låneskuld  -84 -193
Reglerade koncernbidrag   295 -475
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  146 33
Årets kassaflöde  165 -214
Likvida medel vid årets början    100 314
Likvida medel vid årets slut  265 100
Ladda ner 52.xls Kassaflödesanalys för moderbolaget (XLS: 22kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut