Packaging & Speciality paper

Trenden pekar på en positiv framtid för pappersprodukter

Utvecklingen inom förpackningsmarknaden ger stöd för Billeruds produkter och möjligheten att skapa nya erbjudanden. Det handlar om en ökad miljömedvetenhet, ett förbättrat kostnadsläge i förädlingsprocessen och insikten om att pappersförpackningar ger en lyxigare känsla jämfört med många andra material.
Under 2006 lades grunden till en organisation med tydligare säljfokus, där kunskap och analys är nyckeln till en långsiktig konkurrenskraft på den globala marknaden. Oavsett om det gäller krävande industriella applikationer, förpackningar för medicinska engångsartiklar, livsmedel eller byggnadsmaterial används Billeruds konkurrenskraftiga sortiment av förpacknings- och specialpapper varje dag. Europa är den största marknaden men försäljningen växer i länder som Kina och Indonesien.


Papperets unika konkurrensfördelar

Billeruds papper används till flexibla förpackningar där papperet kombineras med aluminiumfolie eller plastfilm. Förpackningen skyddar livsmedelsprodukter som torra soppor och såser mot ljus och fukt. Den unika råvaran från nordliga skogar ger ett rent papper med hög styrka, avancerad tryckbarhet och bra körbarhet i kundernas maskiner. Konkurrensfördelarna skapar goda tillväxtmöjligheter och under året har olika samarbeten fördjupats i syfte att skapa nya affärer.


Helautomatiska processer för konsumentförpackningar

Segmentet form & fill omfattar konsumentförpackningar för bageriprodukter som mjöl och socker. Den snabba och helautomatiska förpackningsprocessen ställer höga krav på papperets styrka och styvhet. Förpackningar får en allt viktigare roll i marknadsföringen av produkter och varumärken, vilket även ställer krav på papperets tryckbarhet.

För att tydliggöra förpackningens betydelse i hela värdekedjan har Billerud under året fördjupat samarbetet med olika kunder. Europa är den viktigaste marknaden men kontaktytorna växer med Asien och Sydafrika där det finns goda möjligheter att skapa nya affärer.


Bärkassar till modebranschen

Kombinationen styrka och tryckbarhet gör bärkassar tillverkade av Billeruds papper till en utmärkt bärare av modebutikers varumärken. För att lära mer om branschens behov av säljande bärkassar har Billerud under året besökt ett flertal varumärkesägare.


Ger ett långsiktigt skydd i medicinska förpackningar

Kombinationen hög styrka och väl avvägd porositet gör Billeruds papper till ett lämpligt material för medicinska förpackningar. Papperet släpper igenom steriliseringsmedlet och ger samtidigt ett långsiktigt skydd mot mikroorganismer.

I sortimentet finns kvaliteter för de mest krävande steriliserings- och förpackningsmetoder. Några exempel är medicinska engångsförpackningar för sprutor, katetrar och handskar.


Vita mellanläggspapper ett växande segment

Det gynnsamma konjunkturläget för stålindustrin har ökat efterfrågan på vita mellanläggspapper både inom Europa och i Asien. I Billeruds sortiment finns kvaliteter väl lämpade för att förpacka stål. Det starka, ytjämna och rena papperet är fritt från partiklar och kemiskt neutralt. Det minskar risken för skador på stålrullarna eller att papperet bränner fast på stålbandet vid valsning. Möjligheten finns även att återanvända papperet. Billerud har under åren byggt upp en kunskap om stålprocessen som delas med kunderna för att de ska få ut maximal kapacitet av papperet.


Etiketter skapar nya affärsmöjligheter

Billeruds baspapper till release liner används i många självhäftande tillämpningar som etiketter, tejp, isoleringsmaterial och dekaler. Papperets täta, jämna och starka yta skyddar silikonet från att tränga igenom. Ett utvecklingsprojekt har påbörjats för att utreda möjligheterna att ta fram nya produkter inom etikettmarknaden.


Ljusa marknadsutsikter för säckpapper

Billeruds patenterade säckpapper QuickFill® har en unik förmåga att andas, det vill säga att släppa ut luft utan att papperet behöver perforeras. Egenskapen kallas porositet och resultatet blir en säck som fylls snabbt utan att damma. I sortimentet av säckpapper finns ett hundratal olika kvaliteter som är godkända enligt normerna för förpackning av livsmedel och för transport av farligt gods.

Förpackningens utseende och dess funktion som informationsbärare blir allt viktigare. Utvecklingen går mot säckar med säljande och informativt tryck. Billerud är marknadsledande med sitt vita, starka och ytjämna säckpapper. Hög och stabil kvalitet ger en bra körbarhet i kundernas konverteringsmaskiner. Leveranserna av vitt säckpapper ökade under året i Europa. Strukturella förändringar inom industrin har även skapat ett gynnsamt läge för det bruna säckpapperet.


Kundnytta i alla led

Billerud vita och bruna QuickFill® möjliggör funktionella och kostnadseffektiva förpackningslösningar för material i pulverform. Papperet ger en snabbare och renare fyllningsprocess. Säcken kan också göras mindre, vilket reducerar förbrukningen av papper. Billerud QuickFill® har höga styrkeegenskaper, detta innebär att antalet blad eller ytvikten i säckens papperslager kan reduceras. Resultatet blir en lägre materialkostnad som i sin tur ger miljövinster samt lägre kostnader för transporter och lagerhållning.


Beräkna den totala kostnaden

Billerud lägger stora resurser på forskning och utveckling. Med en egenutvecklad kalkylmodell kan kunder och slutanvändare beräkna totalkostnaden vid användning av olika papper, från minskad materialåtgång till ökad processhastighet. I ett speciellt laboratorium har Billerud testutrustning som i full skala mäter säckars förmåga att släppa igenom luft. Det går även att göra jämförelser av olika säckkonstruktioner. Genom ett nära samarbete med kunder och andra aktörer deltar Billerud i utvecklingen av nya innovativa lösningar. Företaget deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutioner och industriföretag med koppling till säckmarknaden.


Dela med sig av den samlade kunskapen

Specialister från olika avdelningar ingår i segmentteam för att ge ett samlat kunnande om hela värdekedjan. Målsättningen är att komma närmare slutkunden inom olika användningsområden. Det kan handla om mjöloch sockertillverkare med önskemål om en helautomatisk form & fill-process eller stora klädkedjor och matvarubutiker som behöver tilltalande och tåliga bärkassar.

Genom att aktivt lyssna till marknadens behov finns goda möjligheter att hitta nya användningsområden eller att få idéer till utveckling av nya produkter. Billerud driver idag ett antal projekt inom intressanta nischer. Stor vikt läggs även vid att bistå kunderna med teknisk support och service, sköta kundernas lagerhållning och leveranser samt dela med sig av kunskapen om förädlingsprocessen.


Resultatutveckling

Jämfört med 2005 minskade omsättningen med 1 procent och uppgick till MSEK 3 709. Rörelseresultatet minskade i jämförelse med föregående år med MSEK 102 eller 25 procent till MSEK 309, främst på grund av att högre energi- och vedpriser inte fullt ut kunnat kompenseras med höjda priser, samt en försämrad valutasituation. Trots en god efterfrågan har konkurrenssituationen endast medgivit begränsade prisökningar. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 3 procent under året.MARKNADSFAKTA

Kraftpapper för förpackningar

  • Världsmarknaden för vita kraftpapper för förpackningar uppgår till 3,1 miljoner ton.
  • Europamarknaden utgör cirka 40 procent eller 1,2 miljoner ton.
  • De fem största kunderna inom vita kraftpapper för förpackningar svarade under 2006 för 20 procent av Billeruds försäljning inom produktområdet.


Säckpapper

  • För säckpapper uppgår världsmarknaden till 4,8 miljoner ton varav cirka 10 procent utgör vitt säckpapper.
  • Europamarknaden svarar för knappt 30 procent eller cirka 1,3 miljoner ton. Detta fördelas på cirka 0,2 miljoner ton vitt och cirka 1,1 miljoner ton brunt säckpapper.
  • De fem största kunderna inom säckpapper svarade under 2006 för drygt 30 procent av Billeruds säckpappersförsäljning.

PACKAGING & SPECIALITY PAPER  2006 2005

 Nettoomsättning, MSEK  3 709  3 751
 Rörelseresultat, MSEK  309  411
 Rörelsemarginal, %  8  11
 Leveranser, kton  535  538©2006-2007 Billerud AB Skriv ut