Vår miljö

Ett uthålligt miljöarbete som genomsyrar hela organisationen

Billerud strävar efter ett uthålligt och långsiktigt miljötänkande i alla delar av organisationen. Energiområdet är ett exempel där investeringar i nya ångkraftsturbiner ökar den egna försörjningen av el från 30 till 60 procent.
Förmågan att hantera olika miljöfrågor gav Billerud näst högsta betyg i Folksams årliga analys Ansvarsfullt företagande 2006, av de svenska börsbolagen. Folksam motiverar bedömningen med att företaget har policy och handlingsprogram för de viktigaste miljöaspekterna, till exempel användning av skog, vatten och energi.

Framgångsrik investering i egen energi

Billerud har som målsättning att se på verksamheten ur ett kretsloppsperspektiv. Klimatarbetet är ett exempel där kretsloppstänkandet är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Bruken är i stor utsträckning självförsörjande på energi. Det mesta kommer från förbränning av bark och andra delar av veden som blir över vid massatillverkningen. Cirka 95 procent av värmeenergin och den interna elproduktionen baseras idag på förnyelsebart biobränsle. Resten kommer från förbränning av olja och gasol.

Genom att bygga om barkpannorna i de svenska bruken har Billerud halverat användningen av olja till förmån för biobränsle. De nya ångkraftsturbinerna som togs i drift under året kommer 2007 att producera cirka 60 procent av företagets elenergibehov.


Papper i ett kretslopp

Skogsindustrin är unik i sitt slag. Inte många andra industrier har en förnyelsebar råvara som skogen och slutprodukter som efter användning kan återvinnas som returpapper eller som energikälla vid förbränning. Skogens förmåga att fånga upp koldioxid från förbränning och använda den på nytt i fotosyntesen innebär att kretsloppet är slutet. Detta kretslopp är i balans med naturen till skillnad från plastmaterial och förbränning av fossila bränslen som kol och olja.


Mot samma mål

Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att lyckas med miljöarbetet. Alla medarbetare på bruken har fått utbildning som behandlar allt från globala miljöfrågor till mer bruksrelaterade frågor.

Billeruds miljöarbete grundar sig på koncernens policy för kvalitet, miljö och omvärldshänsyn. Ett av verktygen för att styra arbetet är brukens miljöledningssystem som gör det lättare att prioritera, följa upp och kontrollera verksamheten. Varje bruk har ett åtgärdsprogram med mål för löpande förbättringar. Under 2006 har de svenska bruken även infört certifierade energiledningssystem.


Det gröna guldet

Billerud äger inga egna skogar men skötseln av landets skogar och det uthålliga skogsbruket är avgörande för verksamhetens framtid. Eftersom skogen är en förnyelsebar råvara och dagens skogsbruk använder miljömedvetna metoder kan man säga att landets skogar brukas, utan att förbrukas.

Billerud köper årligen in och använder cirka 5,5 miljoner kubikmeter vedråvara. Veden består av barrsamt lövved och kommer huvudsakligen från Sverige. En central inköpsfunktion förhandlar avtal med Billeruds leverantörer och ansvarar för att det finns tillräckligt med ved på rätt plats och i rätt tid. Inköpsavtal upprättas med respektive leverantör och reglerar de krav på miljöhänsyn vid avverkning och transport av råvaran som Billerud ställer.

Merparten av virket köps från Sveaskog och Holmen. För att undvika onödiga transporter strävar Billerud så långt det är möjligt att använda lokalt avverkad vedråvara. Mellan 20 och 25 procent av veden importeras, främst från Baltikum.

Krav ställs på leverantörerna

Billeruds grundkrav för leverans av vedråvara är att virket kommer från källor där avverkningen utförts i enlighet med gällande lagar och föreskrifter i respektive ursprungsland. Vedråvaran får inte komma från kontroversiella källor som nyckelbiotoper, skogar där det råder allvarliga sociala konflikter eller skogar som skyddas enligt lag. Råvaran får inte innehålla mögel eller vara behandlad med gifter som är förbjudna i Sverige. Transporter av råvaran ska utföras på ett miljömässigt godtagbart sätt. De svenska bruken är spårbarhetscertifierade enligt både PEFC och FSC, vilket innebär att man kan spåra veden ut till avverkningsplatsen. PEFC är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna: skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

FSC är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Skogar som är certifierade enligt FSC-standard är brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel.

Spårbarhetscertifikaten ger Billerud möjlighet att sälja certifierade produkter i förhållande till den volym certifierad vedråvara som köps in. Inköpsfunktionen arbetar aktivt med att öka inköpen av spårbarhetscertifierad vedråvara.


Biobränsle driver bruken

En stor del av värmeenergin som används vid massaoch papperstillverkningen produceras i brukens sodapannor. Vid massatillverkning frigörs fibrerna från varandra genom att ligninet, som binder samman fibrerna i veden, löses upp. Ligninet används sedan som bränsle i sodapannorna.

Förutom att producera energi används sodapannorna även för att återvinna kemikalier. Resten av den värmeenergi som behövs produceras i barkpannorna genom förbränning av andra biobränslen som till exempel bark. Processen producerar ånga som används i brukens drift och i turbinerna som producerar elkraft.


Jakten på kilowattimmar

Att minska den totala energiförbrukningen är ett arbete som pågått under många år och som ständigt utvecklas. Det är ett område där ekonomi och miljö samverkar, genom att spara energi minskar både utsläppen av växthusgasen koldioxid och kostnaderna. Energi sparas genom att återvinna överskottsenergin som finns i processvätskor, avloppsflöden och rökgaser. Där möjligheten finns lägger bruken ut överskottsvärme på fjärrvärmenätet.


Effektiviseringar ger kostnadsbesparingar

Billeruds svenska bruk blev under 2005 godkända av Statens Energimyndighet för att delta i ”Programmet för energieffektivisering, PFE”. Programmet vänder sig till energiintensiva företag. De som deltar och uppfyller programkraven kan få skattereduktion på energiskatten med upp till 0,5 öre/kWh, vilket skulle betyda en årlig besparing om MSEK 8 för hela Billerud. Den första tvåårsperioden är avslutad och under 2006 rapporterade Billerud till myndigheten vilka lokala elenergiåtgärder som ska genomföras för att minska elförbrukningen under programmets femårsperiod.


På spåret

Transporter har stor miljöpåverkan. Genom att prioritera tågtransporter arbetar Billerud för att minska miljöpåverkan. Varje dag transporteras råvara in till bruken och färdiga produkter ut till kunder över hela världen. Dessa transporter står för en relativt stor del av verksamhetens utsläpp till luft. Billerud arbetar systematiskt med att säkra att miljö- och kvalitetskrav följs av transportföretagen. Billerud har upprättat fraktavtal där transportföretagen ska kunna redovisa vilka fordon som använts vid lastning på bruken och vilken miljöklass de har. Antalet biltransporter har minskat och idag går nästan 70 procent av transporterna från bruken på järnväg.


Delägare i transportföretag

Tillsammans med fyra andra företag inom skogsindustrin är Billerud delägare i transportföretaget ScandFibre Logistics AB. Företaget sysslar uteslutande med järnvägstransporter och hanterar för närvarande cirka två miljoner ton produkter per år. Storleken på verksamheten ger en kostnadseffektivitet som vore närmast omöjlig att uppnå för delägarna var för sig. Huvuddelen av transporterna går från delägarnas svenska bruk till kunder i Kontinentaleuropa.


Frakta gods i båda riktningarna

För att förbättra transportekonomin och skapa miljöfördelar strävar ScandFibre Logistics efter att öka returtransporterna i järnvägssystemet. Huvuddelen av returgodset utgörs av skogsindustrirelaterade produkter som förpacknings- och returpapper men omfattningen ökar av andra varor som fordonskomponenter och konsumtionsvaror. Billerud transporterar bland annat kalk från Köping till bruket i Karlsborg. En markant ökning av returtransporter i systemet förväntas under 2007.


Det mesta snurrar runt

Vid bruken inom Billerud uppstår olika typer av avfall. Exempel på avfall är aska från barkpannorna, fiberslam, metallskrot, bygg- och rivningsavfall. Avfallet källsorteras och återanvänds i möjligaste mån på olika sätt. En del av avfallet går till förbränning för energiåtervinning medan annat material återvinns. Avfall som klassas som farligt avfall, till exempel spillolja, oljeförorenat material, färger, batterier och lysrör samlas in och tas om hand av externa återvinningsföretag. Billerud arbetar även med att hitta återvinningsalternativ till det avfall som går till deponering. Syftet är att ta hand om materialet på ett resurseffektivt sätt.


Kemikalier i ett kretslopp

Billerud återvinner cirka 90 procent av de kokkemikalier som används vid massatillverkningen. Att kemikalierna återvinns är en viktig förutsättning för miljö och ekonomi. Alla kemikalier som används vid bruken ska först godkännas av brukens kemikaliegrupper. Ansvariga på bruken granskar deras inverkan på yttre miljö och arbetsmiljö samt på Billeruds produkter.


Miljölagstiftning reglerar verksamheten

En omfattande miljölagstiftning reglerar Billeruds verksamhet vid de fyra bruken. För att få tillverka massa och papper krävs tillstånd från ansvariga myndigheter. Tillstånden beviljar rätt till viss produktion och innehåller villkor som styr utsläppen till vatten och luft, men även bullernivåer och avfallshantering. Billerud hade alla tillstånd som krävdes för att bedriva verksamhet med de volymer som producerades under 2006.


Miljöinvesteringar

Under 2006 investerade Billerud MSEK 155 i miljöåtgärder. De största investeringarna de två senaste åren är ombyggnader av barkpannorna, installation av nya turbiner på de tre svenska bruken samt en ny biologisk reningsanläggning i Gruvön.


Ny reningsanläggning ger miljövinster

Gruvön ersatte i mitten av maj sin luftade damm med en modern biologisk reningsanläggning som har en högre reningseffekt. Den nya anläggningen består av fem biologiska reningssteg och en efterföljande slamavskiljning. Förhållandena i de olika biostegen anpassas för att gynna olika bakterier och mikroorganismer i syfte att nå god reningseffekt under måttlig bildning av ett lättsedimenterat bioslam.

Huvuddelen av bioslammet återförs till reningsanläggningen sedan det avskiljts och vitaliserats i en speciell slamaktiveringsbassäng. En mindre andel av slammet avvattnas, hydrolyseras, indunstas och förbränns i sodapannan.


Bra dialog med närboende

BBruken har regelbunden kontakt med dem som bor i närheten för att fånga upp allmänhetens synpunkter och informera om verksamheten. Bruken har också system där allmänheten eller speciella miljöobservatörer kontaktar bruken vid luktförändringar eller andra störningar. På så sätt får man ett bra underlag för åtgärder.

Billerud undersöker även med hjälp av oberoende experter regelbundet närmiljön för att mäta brukens miljöpåverkan.


Trender för resursförbrukningar och utsläpp

Att mäta och analysera förbrukning av resurser och utsläpp är en förutsättning för att kontinuerligt kunna genomföra förbättringar inom miljöområdet. I detta avsnitt redovisas aktuella trender för några av de viktigaste utsläppen samt förbrukningen av el och olja.


Miljöredovisningar

Utförliga miljöredovisningar för respektive bruk finns att hämta på www.billerud.se/miljo eller kan beställas från bruken.


MILJÖFAKTA
  • Billerud har en förnyelsebar råvara och slutprodukter som kan återvinnas eller användas som miljövänligt biobränsle.
  • Under 2006 har Billerud investerat MSEK 155 i miljöåtgärder.
  • Billerud hade alla tillstånd som krävdes för att bedriva verksamhet med de volymer som producerades.
FAKTA 2006  BEETHAM GRUVÖN KARLSBORG SKÄRBLACKA  
Medelantal anställda 150 1 090 470 670
 
CERTIFIKAT 1)          
Kvalitetsledningssystem – ISO 9001 X X X X  
Miljöledningssystem – ISO 14001 X X X X  
Eco Management and Audit Scheme – EMAS   X X X  
Spårbarhetscertifikat, vedråvara – PEFC   X X X  
Spårbarhetscertifikat, vedråvara – FSC   X X X  
Hygienledningssystem – BRC/IOP X
PRODUKTIONSKAPACITET , TON /ÅR         TOTALT
Packaging & Speciality Paper 45 000 130 000 130 000 240 000 545 000
Packaging Boards 440 000 90 000 530 000
Market Pulp 115 000 170 000 70 000 355 000
Total produktionskapacitet 45 000 685 000 300 000 400 000 1 430 000
Tillåten produktion av slutprodukter
- Papper och massa 2) 840 000 310 000 470 000  
- Bestrykning av papper 70 000
 
1) www.billerud.com/cert    
2) Tillåten produktion styrs av mängden utsläpp och är ej definierad i ton    
Vår miljö (XLS: 22kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut