Market Pulp

Efterfrågan på avsalumassa fortsätter att öka

Året präglades av god efterfrågan på massa och mycket pekar på att den positiva utvecklingen håller i sig även under 2007. Priset på blekt långfibrig sulfatmassa steg till USD 730 per ton i slutet av 2006, en ökning med USD 130 jämfört med samma tid 2005.
En stor del av prishöjningen ska dock ses som en kompensation för kostnadsökningar på insatsvaror samt en lägre dollarkurs. Utvecklingen var blygsam i början av året men under tredje och fjärde kvartalet uppnåddes ett positivt resultat för avsalumassan


Stabilt läge på marknaden

Under 2006 uppstod balans mellan tillgång och efterfrågan på massamarknaden. Ett av huvudskälen är den strukturomvandling som pågår inom massaindustrin. Konkurrenssituationen har tvingat många äldre fabriker, framförallt i Nordamerika, att stänga. Samtidigt har det byggts nya fabriker i Sydamerika och Sydostasien för produktion av kortfibermassa.

Billerud är en av Europas ledande tillverkare av nordisk långfibersulfatmassa och en strategisk leverantör till flera större pappersproducenter i Europa. Billeruds bruk tillverkar mer pappersmassa än vad som används i den egna pappersproduktionen. Överskottet utgör ungefär en fjärdedel och säljs som avsalumassa.


Ökad förbrukning av olika pappersprodukter

Mer än hälften av Billeruds avsalumassa går till produktion av skriv- och tryckpapper. Andra stora användningsområden är tissue och förpackningspapper. Råvaran är 100 procent nyfiber från träd som växer i nordliga klimat. Det ger ett starkt, rent papper av hög kvalitet som även bidrar till en effektiv hantering i konverterarnas processer.

Allt fler tillverkare använder kortfibermassa i olika typer av papper, samtidigt ökar konsumtionen av blekt långfibrig sulfatmassa med cirka 1 till 2 procent varje år. Förklaringen är en ökad förbrukning av olika pappersprodukter, främst i Asien.

Vid exempelvis produktion av finpapper används Billeruds långfibriga massa som armeringsmassa. Det innebär att massan ingår med 10 till 20 procent av den totala fibermixen, resten är oftast kortfibrig massa producerad från eukalyptusved. Eukalyptusmassan med sina korta fibrer bidrar till att papperet får bra tryckegenskaper, medan Billeruds långfibriga massa ger papperet tillräcklig styrka för att det ska klara påfrestningarna under själva framställningsprocessen samt vid vidarehanteringen hos konverterare och tryckerier.


Fokus på specialprodukter

Billerud har en positiv utveckling vad gäller försäljning av avsalumassa för tillverkning av specialprodukter. Några exempel är papper för tillverkning av luftfilter till bilar, konstläder som exempelvis används för dekoration på jeans och innersulor till skor. Massan används även som bindmedel i medicinska tabletter.

Leveranserna inom segmentet ökade under året och det finns ytterligare tillväxtpotential i framförallt Asien. Genom att lyssna till marknaden och bredda kontaktytorna kan Billerud initiera samarbeten med fler aktörer inom nischade slutanvändningsområden.


Stärka relationerna med Asien

Billerud har under åren byggt upp en nära relation med sina kunder. En del har köpt pappersmassa från Billerud ända sedan 1960-talet. Europa är den enskilt största marknaden för avsalumassa medan den största tillväxten finns i Asien.

För att behålla en stark position på marknaden har Billerud fördjupat relationerna med Kina och som ett resultat kommer ett eget säljkontor att etableras i Shanghai under 2007. Papper befinner sig i en positiv trend och förändrade konsumtionsmönster och en ökad miljömedvetenhet skapar nya affärsmöjligheter.

En tydlig miljöprofil

Allt fler konsumenter kräver miljöcertifierade produkter och Billeruds bruk som tillverkar massa är certifierade enligt FSC och PEFC. Det innebär att Billerud har möjlighet att sälja certifierade produkter i förhållande till den volym certifierad råvara som köps in.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. PEFC är förkortningen för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.


Smarta och miljövänliga transporter

Billerud arbetar aktivt för att effektivisera massatransporterna från bruken till kundernas fabriker. Lastbil har till stor del ersatts med tåg och Billerud är idag en av fem delägare av ScandFibre Logistics AB, ett företag som uteslutande arbetar med tågtransporter och för närvarande hanterar cirka två miljoner ton produkter per år.


Resultatutveckling

Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 13 procent till MSEK 1348. Rörelseresultatet ökade med MSEK 24 jämfört med föregående år. Högre kostnader och en svagare USD har kompenserats av förbättrade priser och en ökad volym.
MARKNADSFAKTA
  • Världsmarknaden för avsalumassa uppgår till cirka 52 miljoner ton. Av detta utgör blekt långfibersulfat cirka 24 miljoner ton.
  • Den europeiska marknaden för kemisk massa uppgår till 16 miljoner ton.
  • De fem största massakunderna svarade under 2006 för 38 procent av Billeruds försäljning av avsalumassa.

MARKET PULP 2006 2005

Nettoomsättning, MSEK 1 348 1 197
Rörelseresultat, MSEK 12 -12
Rörelsemarginal, % 1 -1
Leveranser, kton
314 298
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut