Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltalsdefinitioner

Marginaler


Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning


Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på eget kapital efter full konvertering

Nettoresultat plus konvertibelränta efter skatt i procent av genomsnittligt eget kaptal ökat med effekt av full konvertering av konvertibelt lån till eget kapital.

Kapitalstruktur


Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, icke räntebärande avsättningar och räntebärande tillgångar.

Eget kapital

Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital efter full konvertering

Eget kapital vid periodens slut ökat med effekt av full konvertering av konvertibelt lån.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

Nettoskuldsättningsgrad efter full konvertering

Räntebärande nettoskuld minskad med effekt av full konvertering av konvertibelt lån till eget kapital dividerad med eget kapital ökat med effekt av full konvertering av konvertibelt lån till eget kapital.

Andel riskbärande kapital


Eget kapital plus uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Soliditet efter full konvertering

Eget kapital ökat med effekt av full konvertering av konvertibelt lån till eget kapital i procent av balansomslutningen.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna och betalda finansiella poster samt betald skatt, dividerat med investeringar i anläggningstillgångar.

Data per aktie*


Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden.

Resultat per aktie efter utspädning

Nettoresultat plus konvertibelränta efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden efter full konvertering.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antalet aktier på marknaden vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter full konvertering

Eget kapital vid periodens slut ökat med effekt av full konvertering av konvertibelt lån dividerat med antal aktier på marknaden vid periodens slut ökat med effekt av full konvertering.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde före finansieringsverksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden under perioden.

P/E-tal

Aktiekurs vid årets slut dividerat med vinst per aktie.

EV/EBITDA

Börsvärde plus räntebärande nettoskuld dividerat med rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation.)
*Antal aktier se Billerudaktien


©2006-2007 Billerud AB Skriv ut