Rapport över internkontroll

Rapport över internkontroll

Rapporten avseende intern kontroll är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och med tillämpning av de övergångsregler som Kollegiet för svensk bolagsstyrning meddelade den 15 december 2005. Detta innebär att rapporten begränsas till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Rapporten har av praktiska skäl, i likhet med 2005, integrerats med Bolagsstyrningsrapporten avseende år 2006.

Kontrollmiljö

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning, arbetsordningarna för styrelsens utskott samt VD-instruktionen syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, såsom redovisnings- och rapportinstruktioner, finanspolicy, finansiella mål samt beslutat om en adekvat organisation, inklusive bolagets ledningsgrupp. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Härtill kommer en rapportering från revisionsutskottet.
Bolagsledningen ansvarar för att nödvändiga interna kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer för att berörda anställda ska förstå sin roll för upprätthållandet av god intern kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Bolaget har en modell för bedömning av risken för fel i den finansiella rapporteringen. Bolaget identifierar löpande poster där risken för väsentliga fel är förhöjd. Så har även gjorts i slutet av 2006, som kommenteras i not 23 och 31 i årsredovisningen. Särskild vikt har lagts vid att utforma kontroller för att förebygga och upptäcka brister på dessa områden.

Information och kommunikation

Väsentliga riktlinjer, manualer med mera av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information till finansmarknaden.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar den information som bolagsledningen och revisionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse för uppföljningen av den interna kontrollen är revisionsutskottets arbete med att följa upp effektiviteten i bolagsledningens arbete på detta område. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revisionen.

Intern revision

Styrelsen har även bedömt behovet av särskild granskningsfunktion (intern revision). Med hänsyn till att internkontrollens organisation fungerar väl har styrelsen bedömt att den uppföljning som redovisas ovan är för närvarande tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv utan en särskild granskningsfunktion.
Bolagsstyrningsrapporten, inklusive rapporten över internkontroll, är inte en del
av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.
Solna den 15 februari 2007  
     
Ingvar Petersson, ordförande

Michael M.F. Kaufmann, vice ordförande

Stewe Cato

Gunilla Jönson

Gösta Brink

Per Lundberg

Ewald Nageler

Yngve Stade

Meg Tivéus©2006-2007 Billerud AB Skriv ut