Medarbetare

Delaktighet och engagemang skapar framtidens Billerud

För att möta framtida utmaningar har Billerud ökat takten i förändringsarbetet. Under 2006 minskade företaget med 205 medarbetare, främst genom pensioneringar. Hänsyn har tagits till individens behov för att hitta bra lösningar. Fokus har även legat på att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för den organisation som ska driva företagets fortsatta utveckling.
För att öka handlingskraften på marknaden och skapa ett ekonomiskt uthålligt företag har Billerud under 2006 lagt grunden till en mer kundorienterad organisation. Förändringsarbetet Billerud 2007 innebär en personalminskning med 450 heltidstjänster, främst inom drift och underhåll där möjligheten varit störst att ta fram effektivare arbetsprocesser.

De organisatoriska förändringarna kommer att sänka företagets kostnader med cirka MSEK 250 per år från 2008. Personalstyrkan uppgick i slutet av året till 2 437 medarbetare.


Med respekt för individen

Billerud har investerat en engångssumma på MSEK 400 för att lösa personalminskningen på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för individen. Hänsyn till medarbetarnas behov har i möjligaste mån legat till grund för avgångarna.

MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna ledde under året till avtalspensioneringar och lösningar kopplade till den så kallade verktygslådan. Genomförandet av personalminskningen påbörjades under 2005 och sker löpande i samband med att medarbetarna uppnår rätt ålder eller att överenskomna insatser avslutas.


Säkra kunskap genom mentorskap

Konsekvensanalyser genomfördes under 2005 i syfte att förebygga kunskapsglapp när medarbetare med lång erfarenhet går i pension. Insatser som mentorskap och dubbelkommando ska säkra att kunskapen finns kvar inom organisationen även i framtiden.

Behovet av ett öppet informationsutbyte har varit stort i samband med kunskapsöverföringen. En väl fungerande internkommunikation utgör en förutsättning för att skapa en trygg arbetsmiljö för de medarbetare som ska driva den fortsatta verksamheten.

Efficient internal communication is a prerequisite for creating a secure working environment for staff who remain to lead our business.


Ett mer aktivt utbyte av information

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa engagemang och delaktighet. En mer aktiv dialog inom organisationen och ett utökat kommunikationsansvar är en viktig del i implementeringen av Billeruds nya inriktning. Syftet är att skapa transparens och ge medarbetarna insyn i viktiga frågor och beslut som rör företagets utveckling. Konkret handlar det om att förbättra kontakterna mellan ledning, facken och medarbetarna i form av flera nätverk och skapa en bättre dialog mellan medarbetare och över avdelnings- och bruksgränserna.


Se möjligheter i förändring

Viljan att se möjligheter i förändring har varit stor inom företaget. Trots ett högt tempo och arbetsmässiga utmaningar med att få verksamheten att fungera har den nya organisationen börjat hitta formen.

Datoriseringar och automatiseringar gör det möjligt att förbättra samverkan mellan exempelvis drift och underhåll. Möjligheten att rotera inom ett större arbetsområde ger medarbetarna en större delaktighet och insyn i verksamheten.

Billeruds framgångar på marknaden bygger på att alla tar ett personligt ansvar för den dagliga verksamheten. Det kan handla om att förebygga driftstörningar, ta initiativ till förbättringsåtgärder och stödja kollegor i olika situationer.


Gemensamma arbetssätt med tydliga mål

För att bygga ett uthålligt företag med en reducerad personalstyrka krävs gemensamma arbetssätt och effektiva rutiner. I den nya organisationen arbetar alla målstyrt. Det innebär att varje arbetsgrupp i företaget ringar in viktiga förbättringsområden, sätter mål och utformar handlingsplaner. Med jämna mellanrum mäts arbetet mot uppsatta mål. Syftet är att medarbetarna tydligt ska se effekterna av sina beslut i det dagliga arbetet.


Positivt samarbete inom företaget

Energiområdet är ett bra exempel på erfarenhetsutbyte inom organisationen. Under året har de svenska bruken fått nya turbiner som ska öka den egna produktionen av elenergi. Projektet har drivits över bruksgränserna och lagt grunden till en gemensam samsyn för det fortsatta utvecklingsarbetet.


Utveckla ett tydligt ledarskap

En kund- och marknadsorienterad organisation behöver ett starkt ledarskap. Alla medarbetare ska förstå sin roll och tydligt se resultatet av egna prestationer. Ledarens uppgift är att engagera och stimulera medarbetarna till självständighet, ansvar och delaktighet.

Flera nya chefstjänster har tillsatts under året. strategiska personalfrågor För att skapa en gemensam plattform kommer det att genomföras en utbildning i situationsanpassat ledarskap med start i början av 2007. Målsättningen är att cheferna ska kunna stötta medarbetare i alla tänkbara arbetssituationer.


Nya personalchefer från andra branscher

Cecilia Lundin tillträdde den 1 augusti 2006 som ny personaldirektör och medlem av Billeruds ledningsgrupp. Cecilia Lundin kommer närmast från en befattning som nordisk personalchef inom Novartis Sverige AB.

Ny personalchef i Karlsborg är Janne Lindmark som tillträdde i månadsskiftet maj-juni 2006. Han har haft motsvarande jobb vid IKEA i Linköping och har tidigare arbetat 20 år inom kooperationen.

Christer Davidsson är ny personalchef i Skärblacka sedan oktober 2006. Han kommer närmast från en liknande tjänst vid grannbruket Fiskeby och var dessförinnan personaldirektör för Systembolaget i Sverige.

Med erfarenheter från tjänste- och konsumentbranschen bidrar de nya cheferna med perspektiv från marknads- och kundorganisationer som i många fall skiljer sig från skogsindustrins struktur.


Stor kartläggning av utbildningsbehov

Varje medarbetare har individuella behov och idéer om den personliga utvecklingen. Därför har ett omfattande program för kompetensutveckling påbörjats under 2006. Med medarbetarnas hjälp kartläggs kompetensen i alla delar av verksamheten och vilka kunskaper som behövs för varje tjänst. Allt eftersom organisationen bemannas genomförs skräddarsydda utbildningsinsatser där det finns ett behov.


Ge unga en positiv bild av skogsindustrin

Förändringsarbetet innebär att medelåldern inom företaget sänks från 46,3 år till 44,7 år. För att väcka intresse bland yngre och lägga en grund för det framtida rekryteringsbehovet arbetar Billerud med olika aktiviteter riktade till gymnasieskolor, universitet och högskolor.

En rad svenska skogsföretag arrangerar årligen branschkvällar vid de fem tekniska högskolorna som 2006 lockade cirka 450 studenter. Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg ställde upp som huvudtalare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, där han själv doktorerat.

Framtidsresan är ett samarrangemang mellan företagen inom skogsindustrin och branschorganisationen Skogsindustrierna som varje år når cirka 10 000 gymnasieelever över hela landet. Syftet är att genom uppsökande verksamhet ge en positiv bild av skogsindustrin och visa på vilka karriärmöjligheter som finns inom branschen.


Locka fler kvinnor till Billerud

Det pågår ett omfattande jämställdhetsarbete inom Billerud. Det mesta sker i form av långsiktigt och fortlöpande vardagsarbete men också genom olika utbildningsinsatser. Regelbundet utbildas chefer, förtroendevalda och medarbetare i jämställdhet och i könsskillnader.

Genom att fler kvinnor anställs i alla delar av verksamheten ökar också möjligheten till intern rekrytering av kvinnliga ledare. Varje år arrangeras tjejträffar på bruken för att väcka ungas intresse för Billerud och de olika yrken som företaget representerar. Målet är att i framtiden kunna utjämna könsfördelningen på främst den tekniska sidan.


Uppmuntra män att vara föräldralediga

Att få fler pappor att vara hemma med sina barn är en prioriterad jämställdhetsfråga. Billerud betalar 80 procent av den del av lönen som inte täcks av det svenska socialförsäkringssystemet. Förmånen gör det enklare för familjen att fördela uttaget av föräldraledigheten.


Friska medarbetare bygger ett starkt företag

Trots arbetsmässiga utmaningar för att forma den nya organisationen minskade sjukfrånvaron under 2006 till 4,1 procent av ordinarie arbetstid. Individuella friskvårdssatsningar har ökat medarbetarnas kunskaper om de positiva effekterna av en hälsosammare livsstil.

För att förebygga belastningsskador och motverka ohälsa har alla medarbetare tillgång till träningslokaler och träningsutrustning.

En gemensam hälsostrategi ska ligga till grund för Billeruds arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk och social. Genom att stödja friskvård och rehabilitering vill Billerud minska sjukfrånvaron och bidra till att människor med nedsatt arbetsförmåga snabbare kommer tillbaka i arbetslivet.


Påverka beteenden för högre arbetssäkerhet

En trygg arbetsplats förutsätter ett väl fungerande skyddssystem som alla har kunskap om. Billerud arbetar kontinuerligt för en högre arbetssäkerhet och under 2006 uppgick antalet ackumulerade arbetsskador i relation till antalet anställda till 1,7 procent.

Medarbetarnas säkerhet är ett prioriterat arbetsmiljömål. Genom att införa arbetsmetoder för påverkan av beteenden ska medvetenheten kring säkerhetsfrågor öka. Målsättningen är att ständigt öka kunskapen om tillbuden för att arbeta mer effektivt med förebyggande åtgärder.


Arbetsmiljömålen för 2007-2010:

  • Minska antalet olyckor med sjukskrivning som följd med 10 procent
  • Fördubbla antalet tillbudsrapporter


Hälsoplan utifrån personliga behov

Inom Billerud får allt fler medarbetare individuellt anpassade hälsoplaner. Grundtanken är att varje deltagare, utifrån personliga behov och tillsammans med företagshälsovården, ska utforma en egen hälsoplan. Gruppvis på arbetsplatsen väljer medarbetarna sedan friskvårdsform. Företaget ger bidrag till träningskort för att främja medarbetarnas hälsa och friskvård.

Billerud har under flera år arbetat aktivt för en alkohol- och drogfri arbetsplats. Inom företaget finns utbildade drogterapeuter och företagssköterskor med uppgift att uppmärksamma alkohol- och drogfrågorna och informera om de medicinska och sociala effekterna.

STRATEGISKA PERSONALFRÅGOR
  1. Utveckla ledarskapet för att stimulera till ett målstyrt arbetssätt.
  2. Höja företagets kompetensnivå utifrån individuella behov.
  3. Stödja friskvård och rehabilitering för att minska sjukfrånvaron.
  4. Öka andelen kvinnor och främja deras utveckling i företaget.
MEDARBETARE 2002 2003 2004 2005 2006
Medelantal anställda1) 2 383 2 451 2 623 2 600 2 476
Antal anställda vid årets slut1) 2 418 2 434 2 689 2 642 2 437
Personalomsättning, % 3,1 3,3 3,2 3,5 12,5 2)
Genomsnittsålder, år 45,0 45,4 45,8 46,3 44,7
Arbetsskador3), % 4) 1,7 1,7 1,7 1,7
Total sjukfrånvaro, % 6,0 5,7 5,1 4,9 4,1
Varav långtidsfrånvaro (> 60 dgr) av total sjukfrånvaro, % 4) 58,7 56,7 55,1 52,7
Arbetsskade- och frånvarouppgifter samt genomsnittsåldern avser koncernens svenska bolag
1) Ökningen av antal anställda från 2004 beror huvudsakligen på förvärvet av Beetham
2) Korrigerat för avgångar i samband med förändringsprogrammet Billerud 2007 uppgick personalomsättningen till 2,1 %  
3) Antalet skador med frånvaro i procent av antal anställda (Branschgenomsnitt = 3)  
4) Uppgift ej tillgänglig  
Medarbetare (XLS: 21kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut