Koncernöversikt

Koncernöversikt

Styrelsen och verkställande direktören för Billerud AB (publ) med organisationsnummer 556025-5001 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. Billeruds förvaltningsberättelse för 2006 har delats in i två huvudavsnitt. Först presenteras verksamheten under året i en koncernöversikt. Därefter följer ett avsnitt om riskhantering och känslighetsanalys.
Billeruds resultat förbättrades kraftigt under 2006, främst under tredje och fjärde kvartalet. Rörelseresultatets ökning uppgick till MSEK 752. Justerat för engångskostnader tagna under 2005 uppgick rörelseresultatförbättringen till MSEK 352, en ökning med 176 procent. Några förklaringar är en gynnsammare marknadssituation som möjliggjort prisökningar, ett förbättrat resultat av valutasäkringar, kostnadsbesparingar till följd av förändringsprogrammet Billerud 2007 och investeringar i ökad egengenerad el.

Under 2006 har en kundfokuserad affärsområdesorganisation införts och nyrekryteringar gjorts till flera ledande befattningar. Billeruds styrelse har fastställt nya finansiella mål och en översyn har gjorts av strategi och styrning.

Marknad

Billeruds verksamhet består av tillverkning och försäljning av nischprodukter inom förpackningspapper samt avsalumassa. Kunderna finns framförallt i Europa men allt fler leveranser går till andra delar av världen.

Billerud delar in sin verksamhet i tre affärsområden: Packaging & Speciality Paper, Packaging Boards och Market Pulp.

Marknaden för Billeruds produkter var stark under hela 2006. Den goda efterfrågan möjliggjorde prisökningar på ett flertal produkter.

Under året levererades totalt 1 364 kton pappersprodukter, en ökning med 1 procent jämfört med 2005. Under helåret 2006 levererades 1 050 kton förpackningspapper, i stort sett oförändrat jämfört med 2005 och 314 kton avsalumassa, en ökning med 5 procent jämfört med 2005.
LEVERANSVOLYMER PER AFFÄRSOMRÅDE    
kton  2006 2005
Packaging & Speciality Paper  535 538
Packaging Boards  515 515
Market Pulp  314 298
Totalt 1 364 1 351
NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE    
MSEK 2006 2005
Packaging & Speciality Paper 3 709 3 751
Packaging Boards  2 169 2 058
Market Pulp  1 348 1 197
Valutasäkring  143 -183
Totalt 7 369 6 823
NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE    
MSEK 2006 2005
Tyskland  994 933
Italien 1 095 1 131
Sverige 666 559
Frankrike 476 319
Övriga Europa 2 425 2 464
Övriga världen 1 713 1 417
Totalt 7 369 6 823

Omsättning och resultat

I förhållande till helåret 2005 ökade nettoomsättningen med 8 procent och uppgick till MSEK 7 369. Den ökade omsättningen förklaras främst av höjda priser i lokala valutor samt positiva valutasäkringar.

Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till MSEK 552. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med MSEK 752. Resultatet för 2005 var belastat med engångskostnader för strukturåtgärder med MSEK 400, varför förbättringen exklusive dessa kostnader var MSEK 352.

En uppdelning av avvikelsen, exklusive engångskostnader, på MSEK 352 mellan rörelseresultaten 2006 och 2005 återfinns i tabellen nedan.

RESULTATAVIKELSE

   

MSEK

   
Leverans- och produktionsvolymer, inklusive produktmix  +65
Försäljningspriser (i respektive försäljningsvaluta) +364
Ökade rörliga kostnader  -160
Minskade fasta kostnader +53
Ökade avskrivningar -52
Resultateffekter på grund av ändrade spotkurser  -244
Resultat av valutasäkringar +326
Total resultatförändring +352
Som framgår av tabellen beror resultatuppgången huvudsakligen på förbättrade försäljningspriser, positiva effekter av valutasäkringar och lägre fasta kostnader. De ökade rörliga kostnaderna utgörs främst av högre vedpriser (MSEK -49), samt ökade priser på el, gas och kemikalier (MSEK -102). Resultatökningen på grund av förändrade valutakurser, MSEK 82, består av en negativ effekt av valutaförändringar i spotkurser på MSEK 244 som kompenserats av en förbättring av valutasäkringsresultatet om MSEK 326. Valutasäkringarna gav ett resultat på MSEK 143 (-183).

De minskade fasta kostnaderna är främst en följd av Billeruds vidtagna åtgärder för att sänka kostnaderna. Medelantalet anställda har reducerats med 124 personer.
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG        
2006 2005
Nettoomsättning, MSEK  7 369 6 823
Rörelseresultat, MSEK  552 -200
Rörelsemarginal, % 7 -3
Resultat efter finansiella poster, MSEK 457 -278
Nettoresultat, MSEK 312 -183
Vinst per aktie, SEK 6,08 -3,56
Finansnettot uppgick till MSEK -95, vilket innebär en ökad nettokostnad med MSEK 17 jämfört med 2005 främst på grund av en ökad upplåning.

Resultat före skatt uppgick till MSEK 457 (-278). Nettoresultatet för 2006 uppgick till MSEK 312 (-183) och vinst per aktie till 6,08 (-3,56).

Avkastningen på eget kapital för perioden uppgick till 12 procent (-7) och avkastningen på sysselsatt kapital till 11 procent (-4). Utdelningen föreslås öka till SEK 3,50 (3,25) per aktie.
RÖRELSERESULTAT/MARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE    
2006 2005
MSEK % MSEK %
Packaging & Speciality Paper  309 8 411 11
Packaging Boards  156 7 81 4
Market Pulp  12 1 -12 -1
Valutasäkring 143   -183  
Övrigt och elimineringar -68   -497  
Totalt 552 7 -200 -3

För kvartalsdata se not 33.

Resultatutveckling per affärsområde

Packaging & Speciality Paper

Jämfört med 2005 minskade omsättningen med 1 procent och uppgick till MSEK 3 709. Rörelseresultatet minskade i jämförelse med föregående år med MSEK 102 eller 25 procent till MSEK 309 främst på grund av en försämrad valutasituation och att högre energi- samt vedpriser inte fullt ut kunnat kompenseras med höjda priser. Trots en god efterfrågan har konkurrenssituationen endast medgivit begränsade prisökningar. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 3 procent under året.

Packaging Boards

Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 5 procent till MSEK 2 169. Rörelseresultatet ökade med MSEK 75 eller 93 procent till MSEK 156, främst på grund av förbättrade priser i lokala försäljningsvalutor. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 13 procent under året.

Market Pulp

Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 13 procent till MSEK 1 348. Rörelseresultatet ökade med MSEK 24 jämfört med föregående år. Högre kostnader och en svagare USD har kompenserats av förbättrade priser och en ökad volym.


Investeringar och sysselsatt kapital

Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 628. Av beloppet utgjordes MSEK 269 av energiinvesteringar, vilka beskrivs närmare nedan. Resterande del, MSEK 359, ingår främst som investering i en biologisk reningsanläggning i Gruvön. Avskrivningarna under 2006 uppgick till MSEK 466 (413).

Energiinvesteringarna omfattar nya turbiner för mottryckskraft och ombyggnad av barkpannor i de tre svenska bruken samt ny elmatning i Gruvön. Investeringsbeloppet uppgår totalt till MSEK 1 090, varav MSEK 1 053 har utbetalats åren 2004-2006. Investeringarna förväntas fördubbla den egna genereringen av elkraft och kraftigt minska förbrukningen av eldningsolja. De nya anläggningarna har tagits i drift och projekten löper enligt plan.

I december 2006 fattades beslut om att investera MSEK 370 i genomgripande uppgraderingar av pappersmaskinerna PM7 i Skärblacka och PM2 i Gruvön med syftet att stärka positionen inom strategiska segment.

Billeruds sysselsatta kapital uppgick till MSEK 5 190 (MSEK 5 029). Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på den senaste 12-månadersperioden, uppgick till 11 procent (-4). Avkastningen på eget kapital efter skatt var 12 procent. Om effekten av valutasäkringen räknas bort uppgår avkastningen på sysselsatt kapital till 8 procent.


Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2006 till MSEK 794 (413).

De löpande investeringarna är lägre än för samma period 2005 på grund av att det pågående investeringsprogrammet inom energiområdet är i sin slutfas. Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 166 (-656). Utdelning med SEK 3,25 per aktie, eller totalt MSEK 167, betalades under maj. Billeruds nettoskuldsättning ökade med MSEK 10 under 2006.

Räntebärande nettoskuld uppgick till MSEK 2 513 (2 503). Koncernens nettoskuldsättningsgrad var vid periodens utgång 0,94 ggr (0,99). Enligt Billeruds finansiella mål ska skuldsättningsgraden uppgå till mellan 0,6 och 0,9.

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG        
MSEK 2006 2005
Löpande verksamhet 794 413
Investeringsverksamhet      -628 -1 069
Operativt kassaflöde  166 -656
Utdelning  -167 -334
Övrigt *      -9 -44
Förändring i nettoskuld -10 -1 034
   
* Ej kassaflödespåverkande        

Vedinköp

Billerud äger ingen egen skog utan köper vedråvara på marknadsmässiga villkor från ett fåtal större leverantörer.

Gruvöns råvaruförsörjning sker via avtal med Stora Enso som gäller tillsvidare. Karlsborgs råvaruförsörjning sker via avtal med Sveaskog och flera andra leverantörer. Avtalen gäller i de flesta fall för ett till tre år i taget. Skärblackas råvaruförsörjning sker via avtal med ett tiotal leverantörer, där Holmen och Sveaskog står för merparten av volymen. Skärblackas avtal gäller i de flesta fall för ett år i taget. Avtalen reglerar generella leveransvillkor under det att vedpriset bestäms i enlighet med marknadsprisernas förändringar. Under 2006 ökade priserna på vedråvara.


Program för kostnadssänkningar och energi

Styrelsen beslöt den 8 juni 2005 att genomföra ett förändringsprogram för Billeruds organisation. Förändringarna innefattar bland annat en reducering med cirka 450 heltidstjänster, främst genom förtida pensionsavgångar, och kommer att sänka de årliga kostnaderna med cirka MSEK 250 jämfört med 2004 års kostnadsnivå. De föreslagna personalförändringarna berör företagets alla fyra bruk: Gruvön, Karlsborg och Skärblacka i Sverige samt Beetham i Storbritannien. Programmet slutfördes under året vid Skärblacka och Karlsborg och beräknas vara avslutat sista kvartalet 2007 vid Gruvön och Beetham.

Billerud har sedan hösten 2004 drivit ett program för att öka den egna energiproduktionen och därmed sänka energikostnaden. Programmet omfattar investeringar i nya ångturbiner för mottryckskraft och ombyggnad av barkpannor i alla tre svenska bruk samt ny elmatning i Gruvön. Det totala investeringsbeloppet uppgår till cirka MSEK 1 090. Barkpannorna togs i drift i slutet av 2005. Under slutet av andra kvartalet 2006 har två av de tre ångturbinerna tagits i drift. Den tredje och sista togs i drift under det fjärde kvartalet.

Viss optimering av elgenereringen återstår men i huvudsak har projekten slutförts under 2006. Det innebär bland annat att självförsörjningsgraden på el ökar från 30 procent till 60 procent och att Billerud genererar egen el ur produktionsprocessen på nästan 1 TWh. Programmets årliga besparing före avskrivningar jämfört med om ingen investering skulle ha gjorts översteg de målsatta MSEK 250.


Skattesituation

Billeruds effektiva skattesats bedöms normalt uppgå till cirka 28 procent, som är den svenska lagstadgade skattesatsen. Beräknad skattekostnad för 2006 uppgick till MSEK 145, motsvarande en skattesats på 32 procent. Den höga skattesatsen förklaras av att det skattemässiga värdet i underskottet 2006 i koncernbolag inte beaktats. Bedömningen har gjorts utifrån en osäkerhet om när denna skattefordran kan återvinnas.

Billerud har knappt MSEK 50 i underskottsavdrag, för vilka den skattemässiga effekten inte har redovisats.


Moderbolaget

I Billerud AB ingår Gruvöns bruk, försäljningsorganisationen för den nordiska marknaden och marknader utanför Europa samt huvudkontorsfunktionerna.

Nettoomsättningen under år 2006 uppgick till MSEK 3 287 (2 955). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 191 (-326). Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolag med MSEK 30 (20). Resultatet har även påverkats positivt med MSEK 31 av en upplösning av strukturreserv. Strukturreserven avser förändringsprogrammet Billerud 2007 och upplösningen motiveras av en anpassning till moderbolagets beräknade återstående kostnader. Moderbolaget kurssäkrar såväl moderbolagets som koncernens nettoflöden av valutor. I moderbolagets resultat ingår positiva resultat av dessa säkringsåtgärder som även avser flöden i övriga koncernen. Detta resultat uppgår till cirka MSEK 70.

Investeringar i anläggningstillgångar exklusive aktier uppgick till MSEK 322 (522). Medelantalet anställda var 1 133 (1 173). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 265 (100).


Miljö- och tillståndsfrågor

Billerud har enligt miljölagstiftning tre tillståndspliktiga verksamheter i Sverige och en i Storbritannien. Tillstånden avser tillverkning av massa och papper. Billerud har alla erforderliga myndighetstillstånd som krävs för att bedriva verksamhet med de volymer som producerats under 2006.

Miljöpåverkan från verksamheterna sker huvudsakligen genom utsläpp till luft och vatten samt genom uppkomst av avfall och buller.

Inga nya tillstånd har meddelats under 2006. Billeruds svenska bruk har tilldelats utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Tilldelningen för den inledande treårsperioden från och med 2005 överstiger totalt de väntade utsläppen.


Organisation och personal

I mars 2006 förändrades Billeruds organisation till att omfatta tre affärsområden: Packaging & Speciality Paper, Packaging Boards och Market Pulp. Förändringen är ett led i en ökad kundfokusering och ökad tillväxtambition. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef. Affärsområdescheferna ingår sedan 1 mars 2006 i bolagets ledningsgrupp tillsammans med de tre brukscheferna, ekonomi- och finansdirektören, personaldirektören och VD. Efter införandet av den nya organisationen kommer Billerud i ökad grad operativt styras och följas upp ur ett affärsområdesperspektiv. Detta avser försäljning, rörelseresultat, produktutveckling och marknadsinvesteringar. Kostnaderna fördelas ut på affärsområdena baserat på utnyttjandet av anläggningarna.

Vad avser anläggningstillgångar och kapitalinvesteringar är en uppdelning per affärsområde med den valda strukturen inte möjlig eftersom affärsområdena är produktionsmässigt starkt integrerade.

Bruken leds fortsatt av brukschefer som ansvarar för att respektive enhet bedriver en rationell och kostnadseffektiv produktion. All rapportering för såväl affärsområden som bruk sker månadsvis till verkställande direktör. Vid huvudkontoret i Solna finns koncernövergripande funktioner för ekonomi, finans, personal, inköp och information.

Medelantalet anställda under 2006 uppgick till 2 476 personer (2 600). Antalet anställda vid årets slut var 2 437 personer (2 642), en minskning med 205 personer.

Minskningen är till största delen beroende på förändringsprogrammet Billerud 2007. Programmet påbörjades 2005 och innefattar bland annat en reducering med cirka 450 heltidstjänster. Personalminskningen sker framförallt i form av förtida pensions-avgångar. De årliga kostnaderna kommer genom programmet att sänkas med MSEK 250 jämfört med 2004 års kostnadsnivå. Full resultateffekt beräknas kunna uppnås under sista kvartalet 2007.

Trenden för minskad total sjukfrånvaro har fortsatt; under 2006 sjönk den till 4,1 procent mot 4,9 procent föregående år. Långtidsfrånvaron, i procent av total sjukfrånvaro, har även den sjunkit från 55,1 procent 2005 till 52,7 procent 2006. Antalet arbetsskador har varit oförändrat sedan 2003.

Av totalt 164 ledande befattningshavare utgör 14 procent kvinnor. Totala andelen kvinnor utgör cirka 18 procent av antalet anställda. Två kvinnor ingår i Billeruds ledningsgrupp och fem ingår i brukens och affärsområdenas ledningsgrupper. I Billeruds styrelse ingår två kvinnor.


Produkt- och processutveckling

Kostnaderna för produkt- och processutveckling, till den del som avser forskningsaktiviteter, belastar resultatet det år de uppkommer och har under det senaste året motsvarat cirka 0,5 procent av Billeruds rörelsekostnader.


Finansiering

Räntebärande lån per den 31 december 2006 uppgick till MSEK 2 791. Av detta belopp uppgick utnyttjandet av det syndikerade banklånet till MSEK 139, obligationslån till MSEK 1 682 och utnyttjandet av Billeruds certifikatprogram till MSEK 943. Dessutom finns ett konvertibelt skuldebrev, marknadsvärderat till MSEK 27. Outnyttjad del av syndikatlånet uppgick till MSEK 1 661.

Under första halvåret 2006 tog Billerud upp ett nytt obligationslån på MSEK 150 med en löptid på tio år. Medlen användes för att finansiera Billeruds investeringsprogram inom energiområdet. Under oktober utökades ramen för Billeruds företagscertifikat program från MSEK 1 000 till MSEK 1 500. Billeruds existerande kreditramar täcker väl finansieringen av pågående investeringsprogram.

KAPITALSTRUKTUR I SAMMANDRAG      
2006-12-31 2005-12-31
Sysselsatt kapital, MSEK 5 190 5 029
Finansiering:
Räntebärande nettoskuld, MSEK 2 513 2 503
Eget kapital, MSEK 2 678 2 526
 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,94 0,99

Valutasäkring

Under 2006 hade nettoflödet säkrats till EUR/SEK 9,46 (9,19), USD/SEK 7,46 (7,19), GBP/SEK 13,55 (13,12) och DKK/SEK 1,25 (1,23). Valutasäkringen gav sammanlagt en positiv resultateffekt på MSEK 143 (jämfört med om ingen valutasäkring skulle ha ägt rum). Under 2005 gav valutasäkringen en negativ resultateffekt på MSEK 183.

Billeruds utestående valutakontrakt 2006 hade ett marknadsvärde på MSEK 64. Den del av kontrakten som motsvaras av kundfordringar har påverkat resultatet under 2006. Övriga kontrakt, det vill säga utestående kontrakt den 31 december 2006, vilka inte motsvaras av kundfordringar, hade ett marknadsvärde på MSEK 35.
SÄKRAD ANDEL AV VALUTAFLÖDET FÖR EUR,
USD OCH GBP SAMT VALUTAKURSER MOT SEK
Jan-jun Jul-dec
Valuta 2007 2007 Totalt
EUR Andel av flödet 78 % 22 % 50 %
Kurs 9,27 9,07 9,23
USD Andel av flödet 78 % 23 % 50 %
Kurs 7,05 6,91 7,01
GBP Andel av flödet 80 % 30 % 56 %
Kurs 13,48 13,29 13,44

Aktiestruktur

Aktiekapitalet vid årets slut uppgår till SEK 665 995 250 fördelat på 53 279 620 aktier. Inga återköp av egna aktier har skett under 2006.
AKTIEFÖRDELNING        
2006-12-31
Registrerat antal aktier 53 279 620
Återköpta aktier i eget förvar       -1 910 000
Aktier på marknaden  51 369 620
Konvertibelt skuldebrev (vid full konvertering)       241 425
Aktier på marknaden (vid full konvertering) 51 611 045
Under januari och februari 2007 har två emissioner genomförts med anledning av inlösen av konvertibla skuldebrev motsvarande 63 423 aktier, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 343 043. Aktiekapitalet har därmed ökat till SEK 666 788 037,50.


Nya finansiella mål

Billeruds styrelse fastställde i november 2006 följande långsiktiga finansiella mål:

  • En organisk tillväxt på i genomsnitt minst 3 procent per år
  • En rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel
  • Investeringar ska ge en avkastning väl över företagets vägda kapitalkostnad
  • En nettoskuldsättningsgrad mellan 0,6 och 0,9
  • En utdelningsandel på 50 procent av nettoresultatet över en konjunkturcykel.


Bakgrunden till att målen reviderats är förändringar i den finansiella omvärlden och i Billeruds utveckling samt strategi. De nya målen fokuserar tydligare på långsiktig tillväxt. Genom marginalmålet skapas en ökad tydlighet i styrningen och en bättre koppling mellan interna operativa och externt kommunicerade finansiella mål.


Förslag till vinstdisposition

Som framgår av uppställningen på sidan 80 uppgick fritt eget kapital i moderbolaget Billerud AB till MSEK 1 034 per den 31 december 2006. Billeruds styrelse föreslår en utdelning avseende år 2006 på SEK 3,50 per aktie eller totalt cirka MSEK 180. Utdelningsbeloppet kan öka något om ytterligare konvertibler omvandlas till aktier. Återstående belopp föreslås att balanseras i ny räkning. Enligt Billeruds finansiella mål ska utdelningen uppgå till 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel. Med styrelsens förslag uppgår utdelningen för 2006 till 58 procent av nettovinsten.

Billeruds skuldsättningsgrad låg vid utgången av 2006 på 0,94. Att skuldsättningsgraden något överstiger målet på 0,6-0,9 beror uteslutande på de betydande investeringarna i energianläggningar som gjorts under 2004- 2006. Dessa investeringar har kort återbetalningstid och kommer att ge ett ökat resultattillskott före avskrivningar på cirka MSEK 250 i årstakt. Det ökande kassaflödet som det innebär samt det förbättrade marknadsläget gör att målet om skuldsättning beräknas nås under kommande år.


Utsikter

En fortsatt god marknad förväntas under 2007, med potential till prisökningar mätt i lokal valuta.

Försörjningsläget för vedråvaror har försvårats under början av 2007. Vid nuvarande vedpriser väntas kostnaden för vedråvara för första kvartalet 2007 öka med cirka MSEK 50 jämfört med fjärde kvartalet 2006.

Förändringsprogrammet kommer att ge fortsatta kostnadssänkningar.


©2006-2007 Billerud AB Skriv ut