Resultaträkning för koncernen

Resultaträkning för koncernen

  Not 2006 2005

MSEK

1, 23
Nettoomsättning  2, 33 7 369 6 823
Övriga rörelseintäkter  3 15 10
Rörelsens intäkter 7 384 6 833
Rörelsens kostnader
Förändringar av varulager  28 -21
Råvaror och förnödenheter -3 114 -2 982
Övriga externa kostnader  4 -1 974 -1 897
Personalkostnader *) 5 -1 306 -1 720
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  10 -466 -413
Resultatandel i intresseföretag 14 0 0
Summa rörelsens kostnader  -6 832 -7 033
Rörelseresultat 2, 33 552 -200
Finansiella poster 6
Finansiella intäkter 16 14
Finansiella kostnader   -111 -92
Finansnetto -95 -78
Resultat efter finansiella poster 457 -278
Skatt  8 -145 95
Årets resultat  312 -183
Resultat per aktie, SEK 

9

6,08 -3,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  9 6,07 -3,56
Redovisad utdelning per aktie framgår av not 17.
 
     
*) För 2005 ingår engångskostnader om MSEK 400.      
Resultaträkning för koncernen (XLS: 33kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut