Resultaträkning för koncernen

Balansräkning för koncernen

  Not 2006-12-31 2005-12-31

MSEK

TILLGÅNGAR 

1, 23

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  11 17 -
Materiella anläggningstillgångar  10 5 505 5 338
Andelar i intresseföretag 14 1 1
Övriga innehav 15   10 10
Uppskjutna skattefordringar 8   5 -
Långfristiga fordringar     1 1

Summa anläggningstillgångar 

5 539 5 350

Omsättningstillgångar

Varulager  16 727 739
Skattefordringar  5 38
Kundfordringar  1 201 1 204
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  65 39
Övriga fordringar  213 205
Likvida medel 25 443 182

Summa omsättningstillgångar 

    2 654 2 407

Summa tillgångar 

8 193 7 757

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1, 23

Eget kapital 

17
Aktiekapital 666 666
Övrigt tillskjutet kapital 79 76
Reserver  7 3
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat      1 926 1 781

Summa eget kapital

2 678 2 526

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder   20 1 821 1 786
Avsättningar för pensioner 18 164 153
Övriga avsättningar  19 24 5
Uppskjutna skatteskulder 8   1 225 1 081

Summa långfristiga skulder 

3 234 3 025

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder  20 970 746
Leverantörsskulder  578 543
Skulder till intresseföretag  13 12
Skatteskulder  9 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 504 436
Övriga skulder  83 122
Avsättningar 19 124 341

Summa kortfristiga skulder

    2 281 2 206

Summa skulder 

    5 515 5 231

Summa eget kapital och skulder 

8 193 7 757
Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 29.  
Balansräkning för koncernen (XLS: 23kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut