Förändringar i koncernens eget kapital

Förändringar i koncernens eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver Balanserade
vinstmedel,
och årets
resultat
Totalt
eget
kapital
Ingående värden 2005-01-01 666 76 -3 2 298 3 037
IFRS - justering vid tillämpning av IAS 39   43 43
Justerat ingående eget kapital 2005-01-01 666 76 40 2 298 3 080
Årets förändring av omräkningsreserv 17     4   4
Årets förändring av säkringsreserv 17     -57   -57
Skatt hänförlig till poster som redovisats
direkt mot eget kapital
17     16   16
Summa förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital,
exklusive transaktioner med bolagets ägare  
- - -37 - -37
Årets resultat         -183 -183
Summa förmögenhetsförändringar,
exklusive transaktioner med bolagets ägare 
-37 -183 -220
Utdelningar         -334 -334
Utgående värden 2005-12-31 666 76 3 1 781 2 526
MSEK Not Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver Balanserade
vinstmedel
och årets
resultat
Totalt
eget
kapital
Ingående värden 2006-01-01 666 76 3 1 781 2 526
Årets förändring av omräkningsreserv 17 -2 -2
Årets förändring av säkringsreserv 17 8 8
Skatt hänförlig till poster som redovisats
direkt mot eget kapital
17     -2   -2
Summa förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital,
exklusive transaktioner med bolagets ägare 
- - 4 - 4
Årets resultat         312 312
Summa förmögenhetsförändringar,
exklusive transaktioner med bolagets ägare
- - 4 312 316
Konvertibellån omvandlat till aktier   0 3   3
Utdelningar         -167 -167
Utgående värden 2006-12-31 666 79 7 1 926 2 678
Ladda ner 47.xls Förändringar i koncernens eget kapital (XLS: 19kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut