Kassaflödesanalys för koncernen

Kassaflödesanalys för koncernen

  Not 2006 2005
MSEK 25
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  457 -278
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera    266 744
Justerat resultat efter finansiella poster  723 466
Betald skatt     29 -9
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  752 457
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager  11 16
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar  6 -122
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder    25 62
Kassaflöde från den löpande verksamheten  794 413
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -17 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -626 -1 075
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  15 6
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -628 -1 069
Kassaflöde efter investeringsverksamheten  166 -656
Finansieringsverksamheten
Utdelning -167 -334
Upptagna lån  347 1 149
Amortering av låneskuld    -83 -359
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  97 456
Årets kassaflöde  263 -200
Likvida medel vid årets början  182 378
Omräkningsdifferens i likvida medel   -2 4
Likvida medel vid årets slut  443 182
Kassaflödesanalys för koncernen (XLS: 22kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut