Affärsidé, strategier och mål

En förändring i lönsamhet och position

Billerud är idag en ledande materialleverantör till specifika segment av förpackningsmarknaden. Strategin är att utifrån en effektiv bas fokusera på kundernas behov och vidareutveckla företagets lösningar av förpackningsmaterial.

Billerud ska skapa tillväxt genom att erbjuda nya och befintliga kunder helhetslösningar baserade på företagets kunskap om förpackningsmaterialet och förädlingsprocessen. Strategi och finansiella mål har under året reviderats. Sammanfattningen av arbetet presenterades vid en kapitalmarknadsdag 15 november 2006 och redovisas nedan.


Billeruds marknad

Förpackningsmarknaden växer globalt med drygt 4 procent årligen och beräknas 2009 att värderas till knappt 600 miljarder USD. Tillväxten av pappersförpackningar ligger på ungefär samma nivå.

Konkurrensen är visserligen stark i alla segment men marknaden för förpackningar har en positiv tillväxt. Trender inom förpackningsutveckling, distribution och konsumtion ger stöd för Billeruds produkter och för möjligheten att skapa nya erbjudanden.

Positionen ska stärkas inom de mest attraktiva segmenten där Billerud har en ledande roll och marknadsprognoserna ser lovande ut. Fokus flyttas från produkt till kund och investeringar sker inom prioriterade segment för att stärka kvalitet och erbjudanden. Arbetet genomförs stegvis med beräknat genomslag från 2008 och framåt.


Affärsidé

Billerud erbjuder krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter – förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.


Strategi

Företagets strategi består av tre bärande komponenter:
Processeffektivitet i världsklass

Förmågan att leva upp till kunders och ägares förväntningar skapas till stora delar genom effektivitet i de interna produktionsprocesserna. Billerud fokuserar därför på kvalitet i alla led och på att utveckla inköpsverksamheten tillsammans med leverantörer för insatsvaror och logistik.

För att skapa långsiktig konkurrenskraft och säkra ett starkt kassaflöde arbetar Billerud systematiskt med intern processeffektivitet. Kvaliteten på anläggningar och produkter ska höjas och produktutvecklingen säkerställas.

Inom ramen för befintlig kapacitet ska produktionsvolymen av papper öka med 100 000 ton till 2010. Avsalumassan kommer däremot att minska under samma tidsperiod på grund av höga marginalkostnader. Selektiva investeringar kommer att genomföras för att nå uppsatta mål.

För att nå maximal effektivitet i alla arbetsprocesser inom produktion, underhåll samt administratio genomförs förändringsarbetet Billerud 2007. Programmet innebär en minskning av antalet medarbetare med cirka 450 heltidsanställda och besparingar på cirka MSEK 250 per år. För att nå målet sker investeringar i IT-infrastruktur, IT-system, automatisering och anläggningar.

Billerud ska sänka förbrukningen av extern energi. Investeringar inom energiområdet på MSEK 1 090 slutfördes under året och omfattar nya turbiner för mottryckskraft och ombyggnad av barkpannorna vid de svenska bruken. Återbetalningsperioden är mindre än fyra år och investeringen leder till en ökad självförsörjningsgrad av el från 30 till 60 procent.

Genom en ökad centralisering av materialinköp kan betydande synergieffekter realiseras mellan bruken. Målet är att minska kostnaderna och öka effektiviteten i extern logistik med full effekt under 2007 och 2008.


Kundfokuserad utveckling

Genom att utveckla produkter, produktmix och kundstruktur kan Billerud förbättra marginalerna. En förbättrad produktmix skapas genom att utvärdera lönsamhet per produkt och skifta volymer mellan geografiska marknader, mellan affärsområden, mellan kundsegment samt mellan kunder. Ett tydligare kundfokus ger utrymme för att identifiera strategiska kunder och skapa långsiktiga samarbeten. Tre affärsområden har etablerats i syfte att växa och stärka positionerna inom attraktiva segment:
  • Packaging & Speciality Paper
  • Packaging Boards
  • Market Pulp


Affärsområdena är uppdelade i tydliga kundsegment med direkt ansvar för utveckling av produkter och tjänster, teknisk service, säljplanering samt prissättning. Syftet är att skapa ett tydligare kund- och lönsamhetsfokus. Segmentsteamen ansvarar för ökad kunskap om kundernas och slutanvändarnas behov inom hela värdekedjan.

För att komma närmare attraktiva marknader utanför Västeuropa undersöker Billerud olika former av samarbete med kunder, leverantörer och konkurrenter. Som en konsekvens av detta etableras nya säljkontor i Warsawa och Shanghai.


Tillväxt

Fler av de marknader och värdekedjor som Billerud verkar inom ger utrymme för nya angreppssätt. Genom att nyttja en stark position inom vissa segment kan Billerud förse kunderna med mer heltäckande förpackningslösningar. Ambitionen är att öka kontaktytorna med kunder, designers, tryckare och maskintillverkare för att skapa helt nya lösningar och tjänster. För att realisera detta stärks kompetensen inom flera nyckelområden. Företaget räknar med att kunna lansera nya affärsprojekt under 2007 och 2008.


Finansiella mål

Rörelsemarginal

Historiskt har pappers- och massaindustrins utveckling följt ett cykliskt mönster med åtföljande svängningar i industrins intjäningsförmåga. Vid formuleringen av Billeruds rörelsemarginalmål beaktade styrelsen företagets lönsamhet historiskt sett, genomsnittliga valutakurser samt utvecklingen för pappers- och massapriser under senare år. Målet är att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska motsvara minst 10 procent.

Avkastning på investeringar

Genomförda investeringar ska ge en avkastning som väl överstiger den vägda kostnaden för företagets kapital (WACC). Genom detta säkerställer Billerud en avkastning på investeringar som motsvarar aktieägarnas avkastningskrav samtidigt som det täcker företagets kostnader för skulder. Olika avkastningskrav kommer att tillämpas beroende på investeringarnas risknivå. Däremot accepteras inte investeringar som inte väl överstiger WACC.

Organisk tillväxt

Målet är att etablera en långsiktig organisk tillväxtnivå med 3 procent från 2008 och framåt. Tillväxten ska genereras från en ökad andel papper i förhållande till avsalumassa, från förbättringar i produktmix och kundstruktur samt från nya tillväxtprojekt i värdekedjan.

Skuldsättningsgrad

Verksamheten påverkas i hög grad av rådande konjunktur och har därmed en betydande rörelserisk. Att stärka den finansiella ställningen under goda år är viktigt för att skapa uthållighet under sämre perioder. Billerud har därför som mål att nettoskuldsättningsgraden över en konjunkturcykel ska vara mellan 0,6 och 0,9.

Utdelningspolitik

Målet är att utdelningen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 50 procent av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bland annat att vara beroende av Billeruds resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. 
FINANSIELLA MÅL  2002 2003 2004 2005 2006 GENOMSNITT MÅL
Rörelsemarginal, %  17 16 11 -3 7 9,6 10
Nettoskuldsättningsgrad (årsgenomsnitt) 0,54 0,42 0,47 0,72 1,01 0,63 0,6-0,9
Utdelning i procent av nettovinsten  47 46 66 - 58 1) 64 50 2)
1) Styrelsens förslag SEK 3,50 per aktie  
2) Över en konjunkturcykel
En förändring i lönsamhet och position (XLS: 22kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut