Ledamöter i styrelsen

Ledamöter i styrelsen

INGVAR PETERSSON


Styrelseordförande och oberoende ledamot sedan 2001. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning Diplomerad företagsekonom. Studier vid Lunds Universitet.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) och i RAM One AB. Styrelseledamot i Econova AB, Munksjö AB med flera.

Arbetslivserfarenhet SEVP, Stora Enso, 1:e vice VD Storakoncernen, VD, Kopparsfors AB.

Innehav i Billerud 8 000 aktier

GÖSTA BRINK


Arbetstagarrepresentant (PTK) sedan 2001. Ej oberoende av bolaget. Medlem i revisionsutskottet.

Innehav i Billerud 207 aktier och konvertibler motsvarande 1 305 aktier

STEWE CATO


Arbetstagarrepresentant (Pappers) sedan 2001. Ej oberoende av bolaget.

Innehav i Billerud 0

GUNILLA JÖNSON


Oberoende styrelseledamot sedan 2003.

Utbildning Civilingenjör och teknologie doktor, maskin- och transportteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i Elanders AB, Innovationsbron Syd, Vinnova och i SIK, Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin.

Nuvarande befattning Rektor och professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola samt adjungerad professor i förpackningsteknik vid Michigan State University i USA.

Arbetslivserfarenhet Direktör, Miljö och produktsäkerhet, SCA Packaging, Belgien och UK. Direktör, Teknisk utveckling, SCA Packaging, Belgien. Olika befattningar inom SCA Packaging, Sverige. Forskningsdirektör, Svenska Förpackningsinstitutet, Stockholm. Adjungerad professor, School of Packaging, Michigan State University, East Lansing, MI, USA. Forskare och ansvarig för olika projekt, Svenska Förpackningsforskningsinstitutet, Stockholm, med flera.

Innehav i Billerud 300 aktier

MICHAEL M.F. KAUFMANN


Styrelseledamot sedan september 2005. Ej oberoende av ägare.

Utbildning MBA-utbildning vid universitet i Erlangen-Nürnberg.

Nuvarande befattning CEO, Frapag Industriholding AG, Wien, Österrike.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande, Frapag Industrieholding AG, Wien, Österrike. Vice styrelseordförande, Immofinanz Immobilien Anlagen AG, Wien, Österrike. Ledamot i Hirsch Servo AG, Glanegg, Österrike.

Arbetslivserfarenhet Har haft ett antal ledande befattningar inom Frantschach/Mondi, Wien,Österrike.

Innehav i Billerud 0

KURT LINDVALL


Arbetstagarrepresentant, suppleant (Pappers) sedan 2001. Ej oberoende av bolaget.

Innehav i Billerud 0

PER LUNDBERG


Oberoende styrelseledamot i Billerud sedan 2001. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande, Sophiahemmet ideell förening och Jacob Wallbergs stiftelse. Vice ordförande i Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux. Ledamot i Svensk Hypotekspension AB, Ekonomisk Historiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm med flera.

Arbetslivserfarenhet Stockholms Enskilda Bank/ Skandinaviska Enskilda Banken. VD, Förvaltnings AB Providentia. Stf VD, Investor AB. VD och koncernchef, Gota Bank. Koncernkreditchef, Skandinaviska Enskilda Banken. Ledamot, Fondbörsens Disciplinnämnd och Aktiemarknadsnämnden. Styrelseordförande i bland annat Bohusbanken, L M Ericsson Finans AB, Nordben Ltd (Guernsey), Stockholm Saltsjön, Grand Hôtel (Stockholm) och i Ångpanneföreningen. Styrelseledamot i bland annat Alfa Laval, Atlas Copco, AB Finans Vendor, Garphyttan, Haldex, Incentive, Ericsson, Ledstiernan, New Media Spark Ltd (London), Providentia Ltd (New York och Hong Kong), Saab Automobil, Saab-Scania, SPP, Sterling Airways (Danmark), Stora Timber, Trygg Hansa och Swedish American Chamber of Commerce i New York.

Innehav i Billerud 1 500 aktier

EWALD NAGELER


Styrelseledamot sedan 2006. Ej oberoende av ägare.

Utbildning Mag. rer. soc. oec., Innsbrucks universitet, Österrike.

Nuvarande befattning CFO, Frapag Industrieholding AG, Wien, Österrike.

Arbetslivserfarenhet CFO, Egger Holzindustrie Beteiligungsgesellschaft m b H, St. Johann, Österrike Ledamot i företagsledningen i Creditanstalt AG, Vienna Ledamot i styrelser för ett stort antal finansiella institutioner och företag både inom och utom Österrike.

Innehav i Billerud 2 000 aktier

PER NILSSON


Arbetstagarrepresentant, suppleant (PTK) sedan 2001. Ej oberoende av bolaget

Innehav i Billerud 100 aktier och konvertibler motsvarande 87 aktier

YNGVE STADE


Oberoende styrelseledamot 2001-2003 samt sedan 2005.

Utbildning Civilingenjör, Teknologie doktor, h.c., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag Ordförande i IRECO Holding AB och Stora Fonden för Stiftelsen Tekniska Museet (IVA) samt ledamot i Falu Rödfärgs AB/Stora Kopparbergs Bergslags AB och i Newbeam Sweden AB.

Arbetslivserfarenhet VD, Stora Enso AB och medlem i koncernledningen för Stora Enso Oyi. VD, Kamyr AB. VD, NLK Celpap Engineering AB. Olika produktions- och tekniska befattningar, Korsnäs AB. Forskningschef, STFI. Styrelseledamot i MoDoChemetics, STFI-Packforsk AB, Skogsindustrierna samt ordförande i styrelser för ett flertal forskningsstiftelser med anknytning till skogsindustriella frågor.

Innehav i Billerud 100 aktier

MEG TIVÉUS


Oberoende styrelseledamot sedan 2001. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande, Boss Media AB, Sprit- och vinleverantörsföreningen. Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cloetta Fazer AB, Nordea Fonder, Synerco AB och Danderyds Sjukhus AB.

Arbetslivserfarenhet Verkställande direktör och styrelseledamot, AB Svenska Spel. Vice VD, Posten. Divisionschef, Holmen. Divisionschef, Åhlens. Produktchef, MoDo. Styrelseledamot i Postgirot AB, Postbanken AB, SJ AB, Kommentus AB, Statens Provningsanstalt AB, Jordbruksverket, Operan AB, Framfab AB med flera.

Innehav i Billerud 100 aktier
REVISORER

På 2005 års ordinarie stämma valdes nedanstående revisorer och revisorssuppleanter för perioden 2005-2008.


CAJ NACKSTAD

Född 1945. Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB, revisor i Billerud sedan 2001.

Övriga revisionsuppdrag Bilia, Castellum, Hagström & Qviberg, Nordea, Sandvik, Scania, Skanska och Öresund.


OWE WALLINDER

Född 1949. Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB, revisor i Billerud sedan 2001.

Övriga revisionsuppdrag BAE Systems Hägglunds, BMW Svenska, Grycksbo Paper, Karl Hedin, Sandvik och Sveaskog.

REVISORSUPPLEANTER


THOMAS NILSSON

Född 1957. Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB, revisorssuppleant i Billerud sedan 2003.

Övriga revisionsuppdrag Vin & Sprit, ScandFibre Logistics AB och FEM-Tech AB.


HANS ÅKERVALL

Född 1953. Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB, revisorssuppleant i Billerud sedan 2003.

Övriga revisionsuppdrag Labs2 Group, Mellanskog ek.för, Strand Interconnect AB och Salus Ansvar.©2006-2007 Billerud AB Skriv ut