Billerudaktien

Billerudaktien

Börshandel

Billerudaktien är noterad på OMX nordiska lista för Mid Cap-bolag från och med den 2 oktober 2006. En börspost omfattar 100 aktier.

Billerudaktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 20 november 2001. Mellan den 1 juli 2002 och 30 september 2006 ingick Billerud i Attract 40, som utgjordes av de mest omsatta aktierna på O-listan.

Antal aktier och aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till SEK 665 995 250 fördelat på 53 279 620 aktier vid årets slut. Antalet aktier på marknaden uppgår till 51 369 620 före konvertering av utestående konvertibelt skuldebrev.

AKTIEFÖRDELNING 2006-12-31           
Registrerat antal aktier 53 279 620
Återköpta aktier i eget förvar         -1 910 000
Aktier på marknaden 51 369 620
Konvertibelt skuldebrev (vid full konvertering)             241 425
Aktier på marknaden (vid full konvertering) 51 611 045
ANTAL AKTIER PÅ MARKNADEN          
2002 2003 2004 2005 2006
Genomsnitt 60 404 501 56 989 733 52 735 464 51 342 998 51 351 464
Genomsnitt efter konvertering 60 545 970 57 257 780 53 003 511 51 611 045 51 611 045
Balansdagen 57 909 998 54 127 998 51 342 998 51 342 998 51 369 620
Balansdagen efter konvertering 58 178 045 54 396 045 51 611 045 51 611 045 51 611 045

Utdelningspolitik

Målet är att utdelningen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 50 procent av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bland annat att vara beroende av Billeruds resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas SEK 3,50 per aktie för räkenskapsåret 2006.


Kursutveckling

Sedan börsnoteringen har Billerudaktien haft en positiv kursutveckling. Senast betalt år 2006 blev SEK 121:50, vilket innebär en uppgång med cirka 16 procent jämfört med sista betalkurs 2005 (SEK 104). Under samma period steg Skogsindex (SX151050 Paper & Forest Products) med 15,9 procent samtidigt som Stockholmsbörsens generalindex (OMX Stockholm P_I) ökade med 23,6 procent. Årshögsta notering inträffade den 26 april med SEK 133:50 och årslägsta den 18 juli med SEK 90:00. Billeruds börsvärde var vid utgången av 2006 MSEK 6 241.

Fram till och med den 15 februari 2007 sjönk kursen till SEK 108,25, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med sista betalkurs 2006. Under motsvarande period steg skogsindex med drygt 5,3 procent och Stockholmsbörsens generalindex med 6,1 procent.


Omsättning

Under 2006 omsattes 45 miljoner aktier, vilket motsvarar 84,5 procent av antalet registrerade aktier, som uppgick till 53 279 620 den 29 december 2006. Genomsnittligt antal omsatta aktier per handelsdag under 2006 uppgick till 179 325.


Personalkonvertibler

Ett konvertibelprogram riktat till de anställda i Billerud i Sverige genomfördes under maj och juni 2002.

Konverteringskursen är SEK 114 och löptiden sträcker sig fram till den 20 juni 2007. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 268 047, vilket motsvarar en utspädning på 0,5 procent på antalet aktier på marknaden.

Fram till och med den 29 december 2006 har 26 622 konvertibler konverterats till aktier.


Ägarstruktur

Vid årsskiftet uppgick det totala antalet aktieägare till 151 762 mot 160 274 vid föregående årsskifte. Andelen utländskt ägande ökade till 42,7 (34,4) procent exklusive Billeruds egna återköpta aktier (1 910 000). Övriga ägargruppers ägande utgjordes av svenska privatpersoner 41,0 (47,1) procent samt svenska juridiska personer 16,3 (18,5) procent.
ÄGARKATEGORIER*          
Antal aktier Innehav/Röster
(%)
Svenska juridiska personer 8 350 311 16,3 %
Frapag Vermögensverwaltung GmbH 9 100 000 17,7 %
Övriga utländska juridiska personer     12 625 999   24,6 %
Summa juridiska personer 30 076 310 58,5 %
Utländska fysiska personer 206 836 0,4 %
Svenska fysiska personer 21 086 474 41,0 %
Summa fysiska personer     21 293 310   41,5 %
Summa 2006-12-29 51 369 620 100,0 %
* Exklusive Billeruds eget innehav (1 910 000)
Källa: VPC
NYCKELTAL PER AKTIE          
SEK per aktie där ej annat anges IFRS
2002 2003 2004 2005 2006
Resultat 13,25 13,13 9,66 -3,56 6,08
Resultat efter utspädning 13,23 13,09 9,62 -3,56 6,07
Utdelning (för resp. verksamhetsår) 6,50 6,50 6,50 3,25 3,501)
Utdelning i procent av
- börskurs (direktavkastning) 6,8 6,0 5,5 3,1 2,9
- vinst 49,1 49,5 67,3 2) 57,6
- utgående eget kapital 11,6 11,2 11,0 6,6 6,7
Kassaflöde 16,04 17,41 8,2 -12,8 3,23
Eget kapital 55,82 58,19 59,16 49,20 52,12
Eget kapital, efter full konvertering 56,04 59,42 59,41 49,52 52,41
Börskurs/utgående eget kapital, % 170 186 200 211 233
P/E-tal, ggr 7,2 8,3 12,3 neg 20,0
EV/EBITDA, ggr 4,4 4,7 6,4 36,8 8,6
Börskurs - årsgenomsnitt 88,30 102,20 115,05 95,09 111,73
- 29 december 95,00 108,50 118,50 104,00 121,50
- årshögsta 106,00 120,50 133,00 115,50 133,50
- årslägsta 65,00 89,50 104,00 75,00 91,50
1) Styrelsens förslag
2) Förlust 2005          
ÄGARSTRUKTUR 2006-12-29*          
Storleksklasser Antal aktier % Antal ägare %
1-100 9 017 814 16,9 129 451 85,3
101-500 3 877 648 7,3 17 131 11,3
500-10 000 7 970 343 15,0 4 939 3,3
10 001-50 000 3 487 464 6,5 161 0,1
50 001-   28 926 351 54,3 80 0,0
Total 53 279 620 100,0 151 762 100,0
* Inklusive Billeruds eget innehav (1 910 000)
Källa: VPC
10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2006-12-29        
Billeruds tio största ägare per den 29 december 2006 (exklusive Billeruds eget innehav).
Andel av aktier
Antal aktier  på marknaden, %
Ägare/förvaltare/depåbank   (miljoner) (aktier = röster)
Frapag Vermögensverwaltung GmbH 9,1 17,7
Sanderson Asset Management 3,0 5,8
SEB Fonder/SEB Trygg Liv/Securities 2,0 3,8
DFA 0,8 1,6
Robur Fonder 0,8 1,5
Enter Fonder  0,8 1,5
Morgan Stanley 0,5 1,1
Prior & Nilsson Fonder 0,5 1,0
Sis Segaintersettle 0,5 1,0
BNY GCM 0,5 1,0
Källa: VPC och Sanderson


 
 
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut