Balansräkning för moderbolaget

Balansräkning för moderbolaget

MSEK Not 2006-12-31 2005-12-31
TILLGÅNGAR  1, 23
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  11 17 -
Materiella anläggningstillgångar 10 2 775 2 665
Andelar i koncernföretag  12 1 124 1 154
Andelar i intresseföretag  14 1 1
Övriga innehav 15 10 10
Fordringar på koncernföretag 13 180 876
Andra långfristiga fordringar 29 21
Summa anläggningstillgångar    4 136 4 727
Omsättningstillgångar
Varulager  16 296 296
Kundfordringar 1 183 540
Fordringar på koncernföretag  362 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  28 18
Övriga fordringar 55 89
Kassa och bank 25 265 100
Summa omsättningstillgångar    2 189 1 635
Summa tillgångar  6 325 6 362
EGET KAPITAL OCH SKULDER  1, 23
Eget kapital  17
Bundet eget kapital
Aktiekapital (53 279 620 st stamaktier) 666 666
Reservfond   149 149
Summa bundet eget kapital 815 815
Fritt eget kapital
Överkursfond 3 -
Balanserat resultat -58 1 610
Årets resultat 1 089 -1 192
Summa fritt eget kapital   1 034 418
Summa eget kapital  1 849 1 233
Obeskattade reserver 26 - 1 330
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 165 150
Avsättningar för skatter 8 500 188
Övriga avsättningar 19 89 222
Summa avsättningar 754 560
Långfristiga skulder
Syndikerat lån 21 38 121
Obligationslån 21 1 682 1 532
Skulder koncernföretag 89 334
Konvertibelt förlagslån 21 - 30
Summa långfristiga skulder 1 809 2 017
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21 943 746
Konvertibelt förlagslån 21 27 -
Leverantörsskulder  282 279
Skulder till koncernföretag 443 -
Skulder till intresseföretag 30 4 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 213 190
Övriga skulder  1 4
Summa kortfristiga skulder   1 913 1 222
Summa eget kapital och skulder  6 325 6 362
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget
Ställda säkerheter 29 28 20
Eventualförpliktelser 29 128 134
Balansräkning för moderbolaget (XLS: 26kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut