Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Fritt eget kapital i moderbolaget är:  
SEK
Balanserade vinstmedel från föregående år 251 997 271
Överkursfond vid konvertering av konvertibellån 2 702 133
Lämnat koncernbidrag efter skatteeffekt -309 960 000
Årets resultat   1 089 305 197
Summa 1 034 044 601
Styrelsen föreslår:
SEK
Att till aktieägarna utdelas 3,50 per aktie 179 793 670 *)
samt att återstående belopp balanseras   854 250 931
Summa 1 034 044 601

*) Utdelningsbeloppet kan ändras något om ytterligare konvertering sker av konvertibler mot aktier.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av årsredovisningen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 14 mars 2007. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 3 maj 2007.

Solna den 14 mars 2007


  Ingvar Petersson
Ordförande
  Michael M. F. Kaufmann
Vice Ordförande
   
Gösta Brink


Stewe Cato   Gunilla Jönson   Ewald Nageler
Per Lundberg


Yngve Stade   Meg Tivéus   Per Lindberg
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2007

 


Caj Nackstad
Auktoriserad revisor
Owe Wallinder
Auktoriserad revisor
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut