Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG        
IFRS
MSEK  2002 2003 2004 2005 2006
Nettoomsättning  7 067 6 992 7 159 6 823 7 369
Övriga intäkter  10 10 9 10 15
Rörelsens intäkter  7 077 7 002 7 168 6 833 7 384
Rörelsekostnader -5 498 -5 504 -5 988 -6 620 -6 366
Avskrivningar -365 -380 -399 -413 -466
Rörelseresultat  1 214 1 118 781 -200 552
Finansiella poster, netto -98 -76 -74 -78 -95
Resultat efter finansiella poster  1 116 1 042 707 -278 457
Skatt  -316 -294 -198 95 -145
Nettoresultat  800 748 509 -183 312
SYSSELSATT KAPITAL I SAMMANDRAG          
IFRS
31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec
MSEK  2002 2003 2004 2005 2006
Anläggningstillgångar 4 360 4 359 4 681 5 350 5 539
Varulager 669 690 749 739 727
Kundfordringar 1 107 1 083 1 128 1 204 1 201
Övriga omsättningstillgångar  141 154 170 282 283
Summa rörelsetillgångar  6 277 6 286 6 728 7 575 7 750
Avgår:
Uppskjutna skatteskulder  671 960 1 177 1 081 1 225
Ej räntebärande avsättningar  27 13 7 346 148
Leverantörsskulder  372 383 487 555 591
Övriga ej räntebärande skulder  554 506 551 564 596
Sysselsatt kapital  4 653 4 424 4 506 5 029 5 190


KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG          
IFRS
MSEK  2002 2003 2004 2005 2006
Rörelseöverskott  1 567 1 494 1 185 555 802
Förändring i rörelsekapital  48 79 91 -44 42
Finansnetto -70 -78 -66 -89 -79
Betald skatt -206 -123 - -9 29
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 339 1 372 1 210 413 794
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -370 -380 -777 -1 069 -628
Kassaflöde efter investeringsverksamheten  969 992 433 -656 166
FINANSIELLA NYCKELTAL          
Marginaler IFRS
MSEK  2002 2003 2004 2005 2006
Bruttomarginal, %  22 21 16 3 14
Rörelsemarginal, %  17 16 11 -3 7
Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital, %  25 24 17 -4 11
Avkastning på eget kapital, %  26 23 16 -7 12
Avkastning på eget kapital, efter full konvertering, % 26 23 16 -7 12
Kapitalstruktur
Sysselsatt kapital, MSEK  4 653 4 424 4 506 5 029 5 190
Eget kapital, MSEK  3 233 3 204 3 037 2 526 2 678
Räntebärande nettoskuld, MSEK  1 420 1 220 1 469 2 503 2 513
Kapitalomsättningshastighet, ggr  1,5 1,5 1,6 1,4 1,4
Räntetäckningsgrad, ggr  10,5 12,5 9,4 neg 5,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr  0,44 0,38 0,48 0,99 0,94
Nettoskuldsättningsgrad efter full konvertering, ggr 0,43 0,37 0,47 0,97 0,92
Andel riskbärande kapital, % 57 63 59 46 48
Soliditet, %  47 48 43 33 33
Soliditet efter full konvertering, %  47 49 43 33 33
Självfinansieringsgrad, ggr  4,4 4,1 2,3* 0,5 1,3
Data per aktie
Resultat per aktie, SEK 13,25 13,13 9,66 -3,56 6,08
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 13,23 13,09 9,62 -3,56 6,07
Eget kapital per aktie, SEK  55,82 58,19 59,16 49,20 52,12
Eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 56,04 59,42 59,41 49,52 52,41
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 373 381 568 1 075 643
Förvärv av Billerud Beetham Ltd, MSEK 213
Personal
Antal anställda i medeltal  2 383 2 451 2 623 2 600 2 476
För definitioner se nyckeltalsdefinitioner.
* Exklusive företagsförvärv.          
Fem år i sammandrag(XLS: 30kb)
©2006-2007 Billerud AB Skriv ut